Mae Our Bright Future yn bartneriaeth uchelgeisiol ac arloesol o dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur sy’n dod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Mae’r rhaglen hon sy’n werth £33 miliwn ac sy’n cael ei chyllido gan y Loteri Genedlaethol drwy gyfrwng y Gronfa Loteri Fawr yn cynnwys 31 o brosiectau ledled y DU. Mae pob prosiect yn helpu pobl ifanc 11 i 24 oed i gael sgiliau a phrofiad hanfodol a gwella eu lles. Ar yr un pryd, maent yn gweithredu fel catalydd i greu newid yn eu hamgylchedd a’u cymuned leol, gan gyfrannu hefyd at economi wyrddach.
Mae ein prosiectau’n cyrraedd pob cornel o’r DU ac yn weithredol am hyd at bum mlynedd. Edrychwch pa rai sy’n creu newid yn eich ardal chi.
O berllannau cymunedol i gelfyddydau amgylcheddol a datblygu ymgyrchoedd lleol, mae pob prosiect yn creu newid positif yn ei gymuned leol. Darllenwch am y gweithgareddau diweddaraf yma.
Mae’r prosiectau’n amrywiol iawn ac yn rhoi sylw i lawer o broblemau a heriau mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Mae un thema’n dod â’r holl brosiectau at ei gilydd: y ffocws ar bobl ifanc a’r amgylchedd. Mae pobl ifanc yn datblygu gwybodaeth, sgiliau, gwytnwch a hyder i wella eu cyflogadwyedd a’u lles. Ar yr un pryd, mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi fel bod ganddynt ddylanwad ar eu hamgylchedd lleol. Mae Our Bright Future yn uchelgeisiol ac rydyn ni’n gyffrous am beth allwn ni ei gyflawni gyda’n gilydd.
Mae gofod cymunedol newydd yn cael ei greu. Mae gerddi a pherllannau’n cael sylw. Mae pobl ifanc yn meithrin hyder ac yn gwella eu cyflogadwyedd a’u lles. Mae mentrau newydd yn cael grantiau. Mae Our Bright Future yn gwella’r amgylchedd a bywydau pobl ifanc, yn ogystal â hyrwyddo cydlyniant cymunedol a chyfrannu at economi wyrddach.
Mae Our Bright Future yn cael ei weithredu gan bartneriaeth o saith sefydliad o dan arweiniad Yr Ymddiriedolaethau Natur. Mae gan y bartneriaeth fwy na 40 mlynedd o brofiad ar y cyd o reoli rhaglenni grantiau cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n dod i gyfanswm o bron i £300 miliwn. Mae gan y bartneriaeth enw da am rymuso pobl ifanc.
Mae cynrychiolwyr sydd rhwng 13 a 24 oed o bob prosiect yn dod at ei gilydd i greu Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Maent yn cydweithio i ddylanwadu ar y rhaglen. Mwy o wybodaeth ar gael am beth maen nhw’n ei wneud.