Sut y gwnaeth byd natur fy helpu i gyda fy syndrom Asperger

Y Clwb Gwylio yw cangen iau Yr Ymddiriedolaethau Natur. Dyma Dara McAnulty, aelod 12 oed, i rannu ei stori am yr effaith y mae byd natur wedi’i chael ar ei fywyd. Gall pob un ohonom ddysgu rhywbeth am yr effaith y gall byd natur ei chael ar ein hiechyd a’n lles meddyliol.
 Yn syth ar ôl i fi dyfu’n blentyn bach, roedd fy mam a ’nhad yn meddwl fy mod i’n ‘ecsentrig’. Yn nes ymlaen, roedd yr ysgol yn meddwl fy mod i’n ‘anarferol’ ac roedd plant yr un oed â fi’n cerdded i ffwrdd mewn penbleth. Pan oeddwn i ychydig bach yn hŷn, sylweddolais i pam: cefais wybod bod gen i syndrom Asperger (fy mod i ar y sbectrwm awtistig) sy’n golygu bod gen i ffordd wahanol o edrych ar y byd, ffordd wahanol o fod.
Rydw i wastad wedi bod wrth fy modd â byd natur: pob swnyn, pob symudiad, pob gwich a phob sgrech; mae pob elfen yn fy swyno.
Helpodd fy obsesiwn â byd natur a gwyddoniaeth fi i ddelio â gorbryder, unigrwydd a theimladau nad oeddwn yn gallu eu deall; yn awr roedd fy myd yn gwneud synnwyr i fi. Roeddwn i wedi bod yn cofnodi ac yn gwylio byd natur yn systematig ers amser maith, ond dim ond yn ddiweddar y dechreuais i ysgrifennu amdano ar flog. Roeddwn i’n nerfus ond doeddwn i ddim yn meddwl, a dweud y gwir, y byddai neb yn ei ddarllen, heb sôn am ei fwynhau! Yn sydyn, roeddwn i’n cysylltu â phobl ac yn trafod byd natur. Roedd yn agoriad llygad! Gyda help fy rhieni a phobl garedig a wnaeth sylwadau ar yr hyn roeddwn i’n ei ysgrifennu, rydw i wedi dechrau magu hyder. Doeddwn i erioed wedi sgwrsio â phobl fel hyn o’r blaen am y pethau yr oeddwn i wrth fy modd â nhw.
Mae llawer o bobl yn credu bod pobl ifanc yn treulio gormod o amser yn defnyddio technoleg, ond i fi mae technoleg wedi dod yn rhywbeth cadarnhaol tu hwnt. Mae’r sgyrsiau hyn, hyd yn oed o bell, â naturiaethwyr ifanc eraill a phobl eraill sydd â’r un farn, yr un gobeithion a’r un breuddwydion â fi yn fy helpu’n aruthrol. Mae rhyngweithio’n gymdeithasol â phobl yn wirioneddol anodd i fi, ond rwy’n credu y bydd yr ‘ymarferion’ cymdeithasol hyn maes o law yn gwella fy ngallu i gyfathrebu â phobl wyneb yn wyneb.
I fi mae byd natur yn llawn rhyfeddod a chyfaredd. Hyd y gwela’ i, mae chwilfrydedd plant fel pe bai’n cilio pan fyddant yn cyrraedd rhyw oedran. Byddwn i’n annog pobl ifanc (yn enwedig os yw byd natur yn eu galluogi i ddysgu a mwynhau) i gynnal eu diddordeb – efallai y byddwch chithau hefyd yn teimlo’r awydd i ysgrifennu amdano fel fi ac efallai y bydd yn agor y drws i fyd a fydd yn eich helpu yn nes ymlaen mewn bywyd.
Mae byd natur a bywyd gwyllt yn rhyfeddol, ac mae eu gallu i ddysgu cymaint i ni am y byd yn ddiddiwedd. Mae byd natur yn fy helpu i ymwneud â’r byd o fy nghwmpas a defnyddio’r sgiliau sydd gen i, fel person ifanc sydd â syndrom Asperger. Mae fy angen i gofnodi pethau, datrys problemau, darganfod patrymau, a meddwl am syniadau ac ysbrydoliaeth er mwyn ysgrifennu am fyd natur wedyn yn rhoi cymaint o gysur a thawelwch meddwl i fi.
Os ydych yn darllen hwn ac os yw’n taro tant mae croeso i chi gysylltu, a chofiwch ddathlu’r ffaith eich bod yn wahanol gan wybod nad ydych ar eich pen eich hun. Rydym i gyd yn llechu dan greigiau a cherrig hardd, yn cuddio yn y gwrychoedd ac yn gweiddi o gopaon y mynyddoedd hefyd. Gadewch i ni uno yn ein cariad at natur a dangos ein bod yn wylwyr balch ac na fyddwn byth yn rhoi’r gorau iddi!
www.youngfermanaghnaturalist.wordpress.com
 

Related Posts