‘Mae egni ar y cyd nad ydw i erioed wedi’i brofi gydag unrhyw raglen arall sy’n cael ei chyllido’

Jul 17, 2019 Jo Boylan Cymraeg blog
Jo Boylan yw’r Swyddog Allgymorth Ieuenctid gyda’r Belfast Hills Partnership. Mae hi a’r tîm yn cyflwyno prosiect Belfast Hills Bright Future. Maen nhw wedi bod yn y seminar ar gyfer yr holl brosiectau ar 19-20 Mehefin 2019 ac eisiau rhannu ychydig o feddyliau am y digwyddiad.
Roedd Neuadd Riddel Prifysgol Queen yn lleoliad hardd iawn ar gyfer seminar flynyddol Our Bright Future ar gyfer yr holl brosiectau. Daeth mwy na 100 o staff ac aelodau o’r Fforwm Ieuenctid o brosiectau ar hyd a lled y DU at ei gilydd i ddathlu’r cyflawniadau ac i ysbrydoli a chymell ei gilydd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.
Hwn oedd y tro cyntaf i seminar Our Bright Future gael ei chynnal yng Ngogledd Iwerddon ac roedd y Belfast Hills Partnership ac Ulster Wildlife yn hynod falch o groesawu ein partneriaid a dangos rhai o’n tirweddau trawiadol a’r prosiectau ymgysylltu ag ieuenctid.       
Mae bob amser yn bleser cyfarfod partneriaid Our Bright Future unwaith eto. Rydw i wedi ymwneud â phrosiect Belfast Hills Bright Future ers y dechrau, felly roedd cael y seminar yng Ngogledd Iwerddon yn teimlo fel gwahodd eich ffrindiau draw i ymweld! Mae egni ar y cyd nad ydw i erioed wedi’i brofi gydag unrhyw raglen arall sy’n cael ei chyllido; ystafell yn llawn pobl angerddol, yn arwain newid cymdeithasol ac amgylcheddol enfawr ar hyd a lled y wlad gyda’i gilydd.
Fe ddechreuodd diwrnod un gyda chroeso cynnes gan Reolwr y Rhaglen, Cath Hare, a Chadeirydd Our Bright Future, Peta Foxhall, ac wedyn cafwyd cyflwyniad a diweddariad ar y Fforwm Ieuenctid gan Lydia Allen o’r National Youth Agency. Cafwyd amlinelliad gwych gan y Rheolwr Polisïau ac Ymgyrchoedd, Roberta Antonaci, o gyflawniadau Blwyddyn 3 ac wedyn cafwyd diweddariad canol tymor gan werthuswyr y rhaglen, ERS. 
Mae’r nifer aruthrol o bobl ifanc sy’n ymwneud ar y cyd â’n prosiectau ni’n anhygoel. Mae’n anodd credu bod cymaint o unigolion yn gwneud newidiadau hirhoedlog iddyn nhw eu hunain ac i’w hamgylchedd lleol.
Yn y pnawn, fe aethon ni ar y bysus ac i Fynyddoedd Belfast! Roedden ni’n falch iawn o gael dangos llecyn lleol hardd iawn, Gwarchodfa Natur Slievenacloy; glaswelltir llawn rhywogaethau yn gyforiog o flodau gwyllt a glöynnod byw. Mae’n eiddo i Ulster Wildlife ac yn cael ei reoli ganddo a dim ond ychydig funudau o ganol y ddinas mae’r llecyn hyfryd.   
Ar ôl cyflwyniad byr i’r warchodfa, fe wnaeth Ulster Wildlife a ni gyflwyno gweithgareddau ar y cyd, gan gynnwys creu pensiliau gan ddefnyddio coed Gwyddelig brodorol, adnabod blodau gwyllt, a ‘gemau’r ucheldir’ hwyliog i feithrin timau. Daeth diwrnod un i ben gyda gwledd fegan enfawr a chwis anhygoel y Cydlynydd Rhannu Dysgu Gwella, Abi Paine!
Roedd diwrnod dau yr un mor brysur. Er hynny, i mi, yr uchafbwyntiau oedd y siaradwyr gwadd – Gary Hart, Uwch Swyddog Addysg ac Ymgysylltu yn Senedd y DU, a David Small, Prif Weithredwr Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon. Cafwyd anerchiad gonest ac agored gan David am gyflwr presennol yr amgylchedd yng Ngogledd Iwerddon a diweddariad ar ymgynghoriad yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA) ar Strategaeth yr Amgylchedd. Roedd llawer o aelodau’r Fforwm Ieuenctid yn awyddus i sgwrsio gyda’r ddau siaradwr a lleisio eu barn. Roedd yn gyfle i bobl ifanc leol weld bod Gogledd Iwerddon, er nad oes ganddi unrhyw weithrediaeth rhannu pwerau ar hyn o bryd, yn dal i allu lleisio ei barn am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw yn lleol.       
Roedd sesiwn y prynhawn yn gyfle i unigolion o wahanol brosiectau fynd i grwpiau ffocws llai i drafod themâu perthnasol i rymuso ieuenctid a materion amgylcheddol. Trafododd ein grŵp ni gynaliadwyedd yn y gweithle. Roedd yn ddefnyddiol cyfarfod pobl o sefydliadau amrywiol, a chyfnewid syniadau gyda sawl persbectif. Roedd y grwpiau trafod o help i greu mwy o ymwybyddiaeth o’n systemau gwaith ni. Cafodd ein ffordd o feddwl am effeithiau amgylcheddol ein sefydliadau ein hunain ei herio ac roedd modd i ni ystyried atebion cynaliadwy y gallem eu rhoi ar waith yn ein gweithleoedd. Erbyn diwedd yr ail ddiwrnod, roedden ni’n llawn syniadau ac ysbrydoliaeth ac yn barod am y flwyddyn nesaf o’n blaen.

Related Posts