Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw i bobl ifanc gael yr hyn maen nhw’n ei haeddu: planed iach, economi wyrddach ffyniannus a dyfodol disglair.
Nod sylfaenol ein holl weithgareddau ni yw grymuso ac ysbrydoli 100,000 o bobl ifanc i wneud eu dyfodol yn fwy disglair ac arwain newid cynyddol yn eu cymunedau a’u hamgylchedd lleol.
Rydyn ni eisiau gweld y canlynol:
  • Cyfleoedd ffres yn gyson i bobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd a chael profiadau newydd, a gwella eu cyflogadwyedd a’u lles yn eu hamgylchedd lleol
  • Economi ‘wyrddach’ effeithlon o ran adnoddau yw’r maes cyflogaeth ac addysgu a ffafrir ar gyfer pobl ifanc
  • Mae amgylcheddau lleol yn cael eu meithrin ac yn rhoi hwb i gydlyniant cymunedau lleol
Pobl ifanc yw arweinwyr amgylcheddol yfory. Mae eu hamser yn dod ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth fydd yn digwydd nesaf.
‘Mae gan bob cenhedlaeth yr hyn sydd ei angen i greu newid positif. Yr hyn sy’n bwysig yw bod gan bobl hyder a chefnogaeth i wneud hynny. Dyma holl nod y rhaglen yma – tanio creadigrwydd, ysbrydoliaeth a gwytnwch ein pobl ifanc ni. Ac yn wyneb heriau amgylcheddol cynyddol, mae hyn yn bwysicach nag erioed.’
– Stephanie Hilborne OBE, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaethau Natur

 

‘Yr amgylchedd yw ble rydyn ni’n byw. Nod Our Bright Future yw sbarduno uchelgais pobl ifanc ledled y DU i wneud cyfraniad unigol ac ar y cyd at greu amgylchedd hapusach a disgleiriach; amgylchedd gwytnach i wrthsefyll bygythiadau fel newid yn yr hinsawdd a gwastraffu adnoddau naturiol.’
– Peter Ainsworth, Cadeirydd y DU y Gronfa Loteri Fawr