Ein gweledigaeth

Mae ein gweledigaeth ni ar gyfer pobl ifanc yn cael beth maen nhw’n ei haeddu: planed iach, economi wyrddach sy’n ffynnu a dyfodol disglair.
Dyma ganlyniadau ein rhaglen:
  • mae cymryd rhan yn rhaglen Our Bright Future wedi cael effaith bositif ar bobl ifanc gan feithrin eu sgiliau, eu profiad a’u hyder i arwain newid amgylcheddol
  • mae rhaglen Our Bright Future wedi cael effaith bositif ar yr amgylchedd ac ar gymunedau lleol
  • mae rhaglen Our Bright Future wedi dylanwadu ar newid a chreu gwaddol
  • mae rhaglen Our Bright Future yn defnyddio gwaith partneriaeth effeithiol a dull o weithredu a arweinir gan ieuenctid, gan greu canlyniadau cryfach i bobl ifanc a’r amgylchedd
Pobl ifanc yw arweinwyr amgylcheddol yfory. Mae eu hamser yn dod ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth fydd yn digwydd nesaf.
‘Mae gan bob cenhedlaeth yr hyn sydd ei angen i greu newid positif. Yr hyn sy’n bwysig yw bod gan bobl hyder a chefnogaeth i wneud hynny. Dyma holl nod y rhaglen yma – tanio creadigrwydd, ysbrydoliaeth a gwytnwch ein pobl ifanc ni. Ac yn wyneb heriau amgylcheddol cynyddol, mae hyn yn bwysicach nag erioed.’
– Stephanie Hilborne OBE, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaethau Natur
‘Yr amgylchedd yw ble rydyn ni’n byw. Nod Our Bright Future yw sbarduno uchelgais pobl ifanc ledled y DU i wneud cyfraniad unigol ac ar y cyd at greu amgylchedd hapusach a disgleiriach; amgylchedd gwytnach i wrthsefyll bygythiadau fel newid yn yr hinsawdd a gwastraffu adnoddau naturiol.’
– Peter Ainsworth, Cadeirydd y DU y Gronfa Loteri Fawr