Ein heffaith

YR AMGYLCHEDD

Rydyn ni’n creu newid sylweddol yn ansawdd ein hamgylchedd trefol a gwledig. Mae gofod lleol yn cael ei drawsnewid i ddarparu hafan hanfodol i fywyd gwyllt yn ogystal â gwasanaethau hanfodol sy’n helpu i warchod cymunedau rhag newid hinsawdd. Rydyn ni’n gwella seilwaith lleol ac yn helpu adferiad natur.

POBL

Rydyn ni’n grymuso pobl ifanc i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at eu cymunedau drwy gyflwyno a dylanwadu ar eu prosiectau eu hunain sy’n gwella’r ardaloedd o’u hamgylch. Rydyn ni’n buddsoddi mewn cyfleoedd i sicrhau eu bod yn meithrin sgiliau, profiad a chyflogaeth i ddatblygu eu hunain fel arweinwyr amgylcheddol.

CYMUNEDAU

Rydyn ni’n ysbrydoli pobl o bob oedran, diwylliant a chefndir i ddod at ei gilydd a chyfrannu at amrywiaeth eang o weithgareddau gydag effaith cadarnhaol ac arhosol. Mae mentrau cymunedol lleol llwyddiannus yn cael eu sefydlu ar hyd a lled y DU ac mae pobl leol yn cael cyfoeth o fanteision i wella llefydd lleol.

YR ECONOMI

Gan ddefnyddio ein model o raglen arferion gorau, rydyn ni’n dangos y cyfleoedd a’r manteision a gynigir gan economi ‘werdd’ gynaliadwy sy’n gwneud defnydd effeithlon o adnoddau. Trwy wneud hynny, ein nod ni yw newid sut rydyn ni’n buddsoddi yn ein cymdeithas a gwneud yr economi werdd yn economi a ffafrir fel llwybr cyflogaeth ac addysg gan bobl ifanc.

‘Rydw i wedi dioddef o bryder ac mae bod mewn amgylchedd mor gefnogol lle rydw i’n gwneud newid positif wedi bod o help mawr i mi dyfu a dysgu.’
– Jade, prentis gyda phrosiect Green Futures
Gwerthuso’r Rhaglen        
Mae’r Ymddiriedolaethau Natur wedi dewis Economic Research Services (ERS) a Collingwood Environmental Planning (CEP) i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen. Dyma amcanion y gwerthusiad:
  • profi a yw’r rhaglen wedi cyflawni ei huchelgeisiau hirdymor 
  • adnabod arfer da a gwelliannau parhaus a fydd yn cael eu rhannu’n rheolaidd a chymell gwelliant mewn perfformiad y 31 prosiect
  • darparu gwell tystiolaeth o sut fedr pobl ifanc wella eu hamgylchedd lleol, y gall ei defnyddio fel sail i bolisïau ac arferion ehangach
  • profi (a dangos tystiolaeth) os yw dull partneriaeth o weithredu sy’n buddsoddi mewn cyfalaf dynol, cymdeithasol a naturiol, yn ddull effeithiol er mwyn creu effaith mwy, ac yn darparu sylfaen gadarn o dystiolaeth ar gyfer dylanwadu ar bolisïau.
 Fel rhan o gontract y gwerthusiad, mae adroddiad sylfaen wedi cael ei greu ac mae ar gael i’w lawrlwytho. Mae disgwyl adroddiad canol tymor yng Ngwanwyn 2019 ac adroddiad terfynol yn 2021.
 Adroddiad Sylfaen y Gwerthusiad
Mae’r Adroddiad Sylfaen a Chyd-destun hwn yn gosod y naws ar gyfer adroddiadau gwerthuso dilynol: Adroddiad Canol Tymor yn 2019 ac Adroddiad Terfynol yn 2021. Mae’r Adroddiad Sylfaen a Chyd-destun yn amlinellu’r man cychwyn, o bersbectif y rhaglen ac o ran y portffolio o brosiectau. O’r herwydd, mae’n darparu sylfaen (ond nid mewn ffordd draddodiadol/mesuradwy) y gellir adroddiadau’r dyfodol asesu cynnydd a chyflawniad yn ei herbyn. Hefyd bydd yr adroddiad hwn yn adlewyrchu ar y dysgu cynnar mewn perthynas â’r cyfnod sefydlu.        
Pwrpas yr adroddiad ‘Gosod y Naws’ yma yw datgan y canlynol:
  • cefndir a rhesymeg y Rhaglen
  • amcanion a nodau’r Rhaglen a sut mae’n bwriadu eu cyflawni
  • y bartneriaeth, sut mae’n gweithredu, yr arbenigedd/profiad mae pob partner yn ei gynnig a’u disgwyliadau o’r Rhaglen
  • natur a graddfa’r 31 o brosiectau a’r amrywiaeth o ddulliau gweithredu maent yn eu mabwysiadu
  • sylfaen ar gyfer disgwyliadau cychwynnol, y cyd-destun polisi a’r dystiolaeth arall y gellir edrych arni eto yn adroddiadau’r dyfodol  
‘Rydw i wrth fy modd yn cael bod yn yr awyr agored ac archwilio cefn gwlad hardd Sir Efrog gan gael effaith bositif arno hefyd’
– Lorna o brosiect Tomorrow’s Natural Leaders