Welcome to Blog

Ton o Newid: Fy Mlwyddyn i ar y Glannau

Gan Jodie Holyoake Nid gormodiaith yw dweud ei bod wedi bod yn gorwynt o flwyddyn i mi! Ar ôl graddio gyda gradd mewn Ffotograffiaeth Forol a Byd Natur a gwneud ceisiadau di-ri am swyddi yn y sector cadwraeth am sbel dda, roeddwn i ar ben fy nigon yn derbyn *yr* alwad ffôn yna’n dweud fy […]

Read More
Rhannu Dysgu Gwella – beth yw hyn a beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma

  Lansiwyd Our Bright Future bedair blynedd yn ôl – rhaglen genedlaethol gwerth £33 miliwn yn buddsoddi mewn 31 o brosiectau amrywiol, gyda’r nod o ddod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Mae’r rhaglen yn cyllido prosiectau i wneud y canlynol: grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion medrus a chyfranogol, boed drwy […]

Read More
Ymateb Our Bright Future i’r Coronafeirws

Mae argyfwng digynsail y Coronafeirws yn argyfwng iechyd cyhoeddus sy’n peri pryder rhyngwladol. Mewn ychydig ddyddiau, mae ein bywydau a’n gwaith ni wedi newid yn llwyr. Rydyn ni’n croesawu mesurau Llywodraeth y DU i atal lledaeniad y feirws. Mae eu gwir angen i’n gwarchod ni i gyd, yn enwedig yr henoed a phobl fregus sydd […]

Read More
Mar 13, 2020 Dan Bowen 0 comments
Tyfu mewn hyder: cael effaith bositif ar bobl ifanc a’r amgylchedd

Helo, Dan ydw i ac rydw i wedi bod yn gwirfoddoli fel rhan o Brosiect Growing Confidence gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig ers mis Chwefror 2017. Mae Growing Confidence yn un o’r 31 o brosiectau sy’n rhan o raglen Our Bright Future sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Fel rhan o’r […]

Read More
Byddwch y newid rydych chi eisiau ei weld

Helo, Finn Jones ydw i. Rydw i’n bedair ar ddeg oed, yn dod o Ogledd Cymru ac yn rhan o brosiect Ein Glannau Gwyllt. Fe gefais i gais i ysgrifennu am fy mhrofiadau gydag Our Bright Future, er mwyn helpu pobl ifanc eraill efallai i allu cymryd rhan yn ein hymgyrch ni. Sut i gysylltu […]

Read More
Y Nadolig: does dim rhaid iddo gostio’r ddaear

Peidiwch â gor-wneud pethau gyda’r tinsel! Mae Melanie, 24 oed, yn Brentis gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria drwy gyfrwng prosiect Green Futures Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog (YDMT). Mae hi’n gwneud Nadolig eco-gyfeillgar yn haws nag ydych chi’n ei feddwl.  Fy nghyngor doeth i ar gyfer anrhegion Nadolig moesegol: Prynu yn lleol: mae hyn yn golygu […]

Read More
‘John Muir ydi fy ffrind gorau i’

Dyma Bryony Carter, Rheolwr Plentyndod Naturiol gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, i esbonio sut maen nhw’n defnyddio Dyfarniad John Muir i ysbrydoli pobl ifanc i archwilio, darganfod, gwarchod a rhannu eu gofod gwyllt lleol, a chael dyfarniad sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar yr un pryd!            “In every walk with nature one […]

Read More
Aug 13, 2019 Abi Paine 0 comments
Mynd ag ymgyrch Our Bright Future i Countryfile Live!

Aeth Cydlynydd Share Learn Improve, Abi Paine, i BBC Countryfile Live yn Blenheim Palace gyda chriw o bobl ifanc yn barod i herio’r byd!                 Roedd pobl ifanc wrth galon y gweithredu yn ystod diwrnod cyntaf BBC Countryfile Live yr wythnos ddiwethaf, wrth i bobl deithio o bob rhan o’r wlad i fynychu’r digwyddiad. Hefyd defnyddiodd […]

Read More
Jul 24, 2019 Ummi Hoque 0 comments
Pe bai eich tŷ chi ar dân ’fyddech chi ddim yn gofyn i’r frigâd dân ddod mewn 30 mlynedd

Ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, bu Ummi Hoque o brosiect My World My Home yn annerch arweinwyr o bob rhan o’r sector amgylcheddol yn lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd y Loteri Genedlaethol yn Llundain. Dyma beth ddywedodd: Fy enw i ydi Ummi Hoque ac rydw i’n aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future ac yn gyn-aelod o […]

Read More
Jul 17, 2019 Jo Boylan 0 comments
‘Mae egni ar y cyd nad ydw i erioed wedi’i brofi gydag unrhyw raglen arall sy’n cael ei chyllido’

Jo Boylan yw’r Swyddog Allgymorth Ieuenctid gyda’r Belfast Hills Partnership. Mae hi a’r tîm yn cyflwyno prosiect Belfast Hills Bright Future. Maen nhw wedi bod yn y seminar ar gyfer yr holl brosiectau ar 19-20 Mehefin 2019 ac eisiau rhannu ychydig o feddyliau am y digwyddiad. Roedd Neuadd Riddel Prifysgol Queen yn lleoliad hardd iawn […]

Read More
O Fife i Sir Efrog: Millie a Lucia’n mynd tua’r de

Mae Millie Duke a Lucia Hackl yn brentisiaid gyda phrosiect Our Bright Future Fife. Aethant ar drip i Sir Efrog i ymweld â phrosiectau eraill Our Bright Future; Green Futures a Tomorrow’s Natural Leaders. Fel prentisiaid gydag Our Bright Future yn Fife, yr Alban, fe gawson ni gyfle i deithio i Gymoedd Sir Efrog er […]

Read More
Gwirfoddoli: pŵer a newid yn y gymuned leol

Lydia Allen yw’r Cydlynydd Darparu Rhaglenni yn yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol ac mae’n goruchwylio Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae’n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 1-7 Mehefin 2019. Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn cydnabod pawb sy’n rhoi eu hamser a’u hegni i achosion da, drwy ymuno gyda thîm casglu sbwriel lleol neu gefnogi sefydliad bywyd gwyllt cenedlaethol yn […]

Read More
Natur Drefol: ymweld â Pharc Ecoleg Penrhyn Greenwich

Yn gynharach eleni, aeth grŵp o UpRisers ar Raglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol Llundain ar drip i lawr i Barc Ecoleg Penrhyn Greenwich. Fe gawson nhw fynd o amgylch y safle yng nghwmni un o wardeiniaid y parc a chael clywed am yr holl waith rhagorol sy’n digwydd yno. Mae’r parc yn cael ei gynnal a’i gadw […]

Read More
Mae’r llanw’n troi: Ymweliad Paige â’r Gynhadledd Forol Ryngwladol

Teithiodd Paige Bentley, 22 oed, o brosiect Ein Glannau Gwyllt yng Ngogledd Cymru i Glasgow fis diwethaf ar gyfer Cynhadledd Forol Ryngwladol yr Alban a Symposiwm Sbwriel Morol Cyngor Prydain ac Iwerddon. Dyma beth wnaeth hi ei ddysgu. Cynhaliwyd Cynhadledd Forol Ryngwladol yr Alban ym Mhrifysgol Strathclyde ac roedd yn canolbwyntio ar gamau gweithredu cenedlaethol […]

Read More
Our Bright Future yn teithio i San Steffan

Aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future, Rachel Sampara, sy’n rhannu ei phrofiad o deithio i Lundain i gyfarfod ASau. Mae’n diwtor cadw gwenyn gyda phrosiect Blackburne House, BEE You. Roedd bore’r 5ed o Fawrth 2019 yn fore ffres ac oer o wanwyn yn Llundain. Hwn oedd y diwrnod pryd oedd prosiectau Our Bright Future […]

Read More
Hill Holt Wood ar y ffordd

Mae prosiect Growing Up Green yn Hill Holt Wood yn un o 31 o brosiectau Our Bright Future ledled y DU. Mae’n cael 4,000 o bobl ifanc ger Lincoln i ymwneud â’r byd natur ar garreg eu drws. Dyma’r Uwch Warden, Gavin, i sôn am eu tripiau i ymweld â phrosiectau eraill Our Bright Future. […]

Read More
Cyfarfod y Fforwm Ieuenctid ym Manceinion

Fy enw i ydi Sarah Dorman ac rydw i’n 23 oed. Rydw i’n ymwneud â phrosiect Her Grassroots a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Ulster yng Ngogledd Iwerddon. Yn fy marn i, dyma un o’r cyfleoedd gorau rydych chi’n eu cael mewn bywyd i weithio gyda’r sectorau amgylcheddol ac amaethyddol. Pwy sydd ddim yn hoffi gwisgo welingtyns […]

Read More
Community Payback: grym positif i Milestones a Care Farm

Mae Community Payback yn un o elfennau cyflawni prosiect Milestones Our Bright Future, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Ers i’r Care Farm agor ym mis Tachwedd 2016, mae Community Payback wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o dasgau yno, unwaith yr wythnos bron. Mae’r Care Farm yn defnyddio arferion ffermio therapiwtig […]

Read More
Jan 31, 2019 Ben Derrrick 0 comments
Ffotograffiaeth yng Ngerddi Kew i bobl ifanc St Mungo’s

Ben Derrick, Hyfforddwr Garddio yn St Mungo’s, sy’n ysgrifennu am ymweliad pobl ifanc y prosiect Putting Down Roots for Young People â Gerddi Kew.   Yn Putting Down Roots for Young People rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n methu mynd i ysgolion prif ffrwd. Mae hyn yn golygu na fyddent, heb […]

Read More
Jan 31, 2019 Adele Morgan 0 comments
‘Blaen troed yn y dŵr’: dechrau ar yrfa mewn cadwraeth forol

Ar ôl astudio Swoleg Forol, ymunodd Adele Morgan â Your Shore Beach Rangers fel prentis y prosiect. Mae wedi gweithio gyda’i gyfryngau cymdeithasol ac mae’n cyflwyno ei sesiynau ieuenctid ers blwyddyn bron. Dydw i ddim yn cofio amser pan nad oeddwn i’n hoffi byd natur. Wrth dyfu i fyny, roedd bywyd gwyllt trefol o ’nghwmpas […]

Read More
Our Bright Future yn ymweld â Senedd Ieuenctid yr Alban

Mae Millie Duke a Kyle Baker yn rhan o brosiect Our Bright Future Fife. Roedden nhw’n rhan o grŵp o bobl ifanc o brosiectau sy’n gweithio yn yr Alban a aeth ar ymweliad â Senedd Ieuenctid yr Alban ym mis Rhagfyr 2018. Dyma eu meddyliau am y profiad.     Roedd ein hymweliad diweddar ni â Senedd […]

Read More
Lansio Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising 2018-19

Lansiwyd Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising 2018-19 fis Tachwedd eleni yn Llundain, Caerdydd, Manceinion a Birmingham. Rhoddwyd cychwyn i’r rhaglen gyda Phenwythnos Lansio Arweinyddiaeth a gynhaliwyd ar yr un pryd yn y pedair dinas. Yn ystod y penwythnos, rhannodd yr UpRisers wybodaeth am yr heriau amgylcheddol allweddol sy’n wynebu eu cymunedau lleol, yn ogystal â deall […]

Read More
Symud oddi wrth Nadolig materol

Mae Lily Stringer yn cymryd rhan yn Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol Caerdydd sy’n cael ei chyflwyno gan UpRising. Mae ei blog yn herio ein harferion ni wrth brynu anrhegion Nadolig. Rhywbeth Sentimental Efallai bod hwn yn swnio’n sinistr fel dechrau i flog am y Nadolig, ond ystyriwch hyn: pe baech chi’n cael eich gorfodi o’ch cartref […]

Read More
Digwyddiad Dathlu Grassroots Challenge 2018

Dyma aelod o Fforwm Ieuenctid Grassroots Challenge a Chynrychiolydd Ieuenctid ar Banel Gwerthuso Our Bright Future, Arwen Greenwood, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Ddigwyddiad Dathlu Grassroots Challenge. Cynhaliwyd digwyddiad dathlu Grassroots Challenge eleni ddydd Gwener 23 Tachwedd yng Nghanolfan Ddinesig Craigavon ac roedd yn llwyddiant gwych. Dyma ail flwyddyn y prosiect ac roedd effaith gweithgareddau […]

Read More
Deng mlynedd ers Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008

Yn 2008, gosododd y DU dargedau uchelgeisiol ar gyfer mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. I nodi’r garreg filltir hon, mae dau o brosiectau The Environment Now wedi rhannu eu meddyliau a dangos sut mae eu busnesau’n gwneud gwahaniaeth. Mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd un hances bapur ar y tro! […]

Read More
Milly Spencer: Our Bright Future Intern

Ym mis Awst daeth Milly Spencer yn Intern Our Bright Future yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerloyw.  Cyn i ni ddechrau, beth am gyflynwo dy hun! Sut ddaeth Our Bright Future yn rhan o dy fywyd di? Fy enw i ydi Milly ac rydw i’n dod o Fanceinion. Fe wnes i symud yma (i Sir Gaerloyw) i astudio. […]

Read More
Pobl ifanc a’r amgylchedd: rydyn ni’n dathlu blwyddyn o lwyddiannau!

Y Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd, Roberta Antonaci, sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymgyrch #owningit Our Bright Future. Gyda 31 o brosiectau’n cael eu cynnal ledled y DU, mae Our Bright Future yn creu ac yn gwella llawer o lefydd ac yn newid bywydau llawer o bobl ifanc ar draws y pedair gwlad. Rydyn ni wedi […]

Read More
Posibiliadau dirifedi technoleg ffasiwn

Chidubem Nwabufo, sylfaenydd Impact Fashion, sy’n trafod sut mae technoleg wedi siapio effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol negyddol y diwydiant ffasiwn a sut gallai arloesi o’r newydd mewn technoleg fynd i’r afael â’r problemau yma. Cafodd Impact Fashion £10,000 o gyllid gan brosiect Our Bright Future, The Environment Now. Mae technoleg wedi dod yn rhan greiddiol o […]

Read More
Dod o hyd i gyfeiriad newydd gyda Tomorrow’s Natural Leaders

Mae Megan Humphreys (chwith) wedi cwblhau 12 mis yn ddiweddar gyda phrosiect Tomorrow’s Natural Leaders, sy’n cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog. Mae’n dweud wrthym ni sut aeth hi ati i newid byd, o fod yn gweithio ym maes adwerthu i ddechrau baeddu ei dwylo. Fe ddois i i wybod am brosiect Tomorrow’s […]

Read More
Ceffylau gwedd, baneri a maes parcio gwag; sut mae’r Urban Rangers yn gwneud Llundain ychydig bach yn wylltach

Dyma Catherine, aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future o Brosiect Green Academies yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r Urban Rangers. Mae’r Urban Rangers yn grŵp o ieuenctid 14 i 20 oed sy’n cyfarfod ddwywaith yr wythnos ym Mharc Morden Hall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Maent yn dysgu sgiliau cadwraeth ymarferol ac yn […]

Read More
Beth yn y byd ydi prysgoedio

Dyma Rachel Bush, Swyddog Addysg a Lles gydag Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire, i esbonio pam mae pobl ifanc sy’n rhan o brosiect Milestones yn torri coed.                  ‘Does dim ots gennym ni am yr oerni, fe fyddwn ni’n dal i brysgoedio waeth beth yw’r tywydd.’ Nawr bod dyddiau oerach a thywyllach misoedd y gaeaf yn atgof […]

Read More
Dod yn diwtor cadw gwenyn

O fod yn wirfoddolwr i fod yn Llysgennad Ifanc Our Bright Future ac wedyn yn diwtor cadw gwenyn cymwys, mae Rachel yn rhannu ei phrofiadau fel rhan o Brosiect BEE You yn Blackburne House.  Roedd fy wyneb yn goch a ’mochau ar dân. Roedd pob owns o fy egni’n brwydro i ddal y dagrau oedd […]

Read More
Synnu yng Nghymru: Seminar Our Bright Future 2018

Fis diwethaf cafodd seminar flynyddol Our Bright Future 2018 ei chynnal. Ymgasglodd aelodau o staff a’r Fforwm Ieuenctid o bob cwr o’r DU yng Nghaerdydd i ddathlu’r rhaglen, dysgu oddi wrth ei gilydd a chynllunio ymlaen. Dyma’r Cydlynydd Rhannu Dysgu Gwella, Abi Paine, i rannu ei phrofiad. Union fis i’r diwrnod wedi i mi ddechrau […]

Read More
Adfywio a bwyta’n iach yn Berwick

Y mis yma mae gennym ni flog dwbl ar eich cyfer chi! Mae prosiect Spaces 4 Change Our Bright Future yn cael ei gyflwyno gan UnLtd. Dyma raglen ledled y DU sy’n canfod, cyllido, cefnogi a chysylltu pobl ifanc 16 i 24 oed i sefydlu a gweithredu mentrau cymdeithasol sy’n datgloi potensial gofod segur sy’n […]

Read More
Kimberley ac Adam yn mynd i’r Briodas Frenhinol!

Mae Carlisle Undercroft yn un o bron i 50 o brosiectau hyd yma sydd wedi derbyn cyllid gan Spaces4Change, prosiect gan Our Bright Future, sy’n cael ei gyflwyno gan UnLtd. Mae Kimberley wedi bod yn gweithio’n ddiflino i wella ‘Carlisle Undercroft’ ac ar Fai 19 cafodd hi a’i phartner, Adam, y gydnabyddiaeth fwyaf anhygoel am […]

Read More
Dathlu llwyddiant gwirfoddolwyr Eco-Talent vInspired

Mae Eco Talent gan vInspired yn rhaglen wirfoddoli am chwe mis ar gyfer ieuenctid 16 i 24 oed ac mae’n gyfle iddyn nhw ddatblygu sgiliau a phrofiadau o fyd go iawn er mwyn llwyddo yn y sector amgylcheddol. Dyma Jenna Hannon, Cydlynydd Prosiect, yn rhannu stori graddiad grŵp tri. Mae’r prosiect yn cael ei gyflwyno […]

Read More
Cefnogi a Grymuso ‘Tomorrow’s Natural Leaders’

Mae Georgina Umney yn cymryd rhan yn rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders 2017-18 Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog  ‘One person can make a difference to the world and everyone should try’. Mae’r dyfyniad didwyll yma gan J.F. Kennedy yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth a rhwystredigaeth i lawer o bobl ifanc sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ledled Prydain. Mewn byd […]

Read More
Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn cyfarfod yn 2018

Ddydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 cyfarfu aelodau Fforwm Ieuenctid holl brosiectau Our Bright Future ledled y wlad yng Nghaerefrog. Roedd Aaron Wheeler yn un ohonyn nhw. Dyma’i stori … Helo bois, fy enw i ydi Aaron Wheeler. Nid Alan, Darren na hyd yn oed Karen… fel rydw i wedi cael fy ngalw ar y ffôn […]

Read More
O wirfoddolwr i Ymddiriedolwr: sut gall pobl ifanc ddylanwadu ar newid

Ellie Brown yw Ymddiriedolwr ifanc cyntaf Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog. Dyma sut mae hi wedi cael y rôl honno.    Bywyd gwyllt a’r amgylchedd – dau beth pwysig iawn i mi ac roeddwn i eisiau cael effaith bositif ar iechyd y blaned yma. Fe arweiniodd hynny at ymwneud â Green Futures, un o […]

Read More
Dec 18, 2017 Zach Haynes 0 comments
Syniadau #OwningIt hawdd

Mae’r blogiwr arddegol llwyddiannus, Zach Haynes, wedi ymuno ag ymgyrch #OwningIt #OurBrightFuture. Dyma beth mae’n ei wneud …           I’r rhai ohonoch chi sydd ddim yn fy adnabod i, Zach ydw i! Rydw i’n byw yng Ngogledd Swydd Efrog, sy’n golygu ’mod i’n lwcus oherwydd mae gen i lawer o gefn gwlad i’w archwilio. Mae hynny’n […]

Read More
Dec 11, 2017 Jordan Havell 0 comments
Ymgyrch y môr yn mynd â Jordan i Rif 10

Enillodd Jordan Havell, 16 oed, Wobr Warden Natur Ymddiriedolaeth Natur Sir Lincoln am godi ymwybyddiaeth o forfilod caeth ar draeth. Ar ôl brwydro i achub llamhidydd ar draeth ger ei gartref, dosbarthodd boster gan Wasanaeth Achub Bywyd y Môr Deifwyr Prydain, yn rhoi gwybodaeth hanfodol i bobl pe baent mewn sefyllfa debyg. Hefyd cynlluniodd ei […]

Read More
Dec 06, 2017 Mya Bambrick 0 comments
Pam rydw i’n #OwningIt gyda #OurBrightFuture

Mae Mya Bambrick yn flogiwr, ffotograffydd bywyd gwyllt a modrwywr adar dan hyfforddiant 15 oed. Mae hi hefyd yn ymwneud ag ymgyrch #OwningIt #OurBrightFuture … Yn berson ifanc sydd â diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt a’r amgylchedd, rydw i’n credu ei bod yn bwysig iawn i bobl ifanc eraill ddangos diddordeb hefyd. Mae hynny nid […]

Read More
Ymweliad Brenhinol â MyPlace

Dyma Reolwr Prosiectau Iechyd a Sgiliau Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn, Manceinion a Gogledd Glannau Merswy, Mike Winstanley, i rannu cyffro ymweliad Brenhinol â phrosiect MyPlace Our Bright Future yng Ngwarchodfa Natur Brockholes yn Preston.  Daeth y Tywysog Harry ar ymweliad â Brockholes i ddysgu mwy am y prosiect ecotherapi sy’n annog pobl ifanc i godi […]

Read More
Y celfyddydau’n effeithio ar fywyd

Dyma Matthew McWhinne, cydlynydd cyfathrebu a marchnata gydag Impact Arts, i siarad drwy ei wythnos o weithgareddau gyda’i brosiect Creative Pathways. Mae’r prosiect Creative Pathways – Llwybrau Creadigol – sy’n cael ei gyflwyno gan Impact Arts yn Glasgow yn mynd o nerth i nerth. Fis diwethaf, bu pobl ifanc yn datblygu eu creadigrwydd drwy gyfrwng […]

Read More
Fy nhrip i Sioe Coetiroedd Confor

Mae Aaron Ross yn brentis gyda phrosiect Gweithlu a Hyrwyddwyr Amgylcheddol Cenhedlaeth Nesaf Fife yn Falkland, ger Perth. Mae’n gweithio ar Brentisiaeth Fodern Lefel 2 mewn Coed a Deunyddiau Coed. Dyma flog cyntaf Aaron a anfonwyd atom ni gan Gydlynydd y Rhaglen. Diolch Aaron! Am 9am fore Mercher 6 Medi, aethom ar siwrnai i Bussage, […]

Read More
Mynd â’r frwydr yn erbyn gwastraff bwyd allan i’r caeau

Dyma Phil Holtam, cydlynydd lloffa yn Feedback, Sussex, i ddweud wrthyn ni beth yn union mae ‘lloffa’ yn ei olygu. Nid aberth bach ydi rhoi’ch bore Sadwrn dros yr haf i roi sylw i wastraff bwyd ar ffermydd, yn enwedig pan mae’n cynnwys gwaith caled yn yr haul. Ond dyna’n union wnaeth 45 o wirfoddolwyr […]

Read More
Coctels ffug, boda’r wern a gwneud cynlluniau

Dyma John Cave o brosiect Arweinwyr Natur Yfory – Tomorrow’s Natural Leaders (TNL) gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog i ddweud wrthym ni am Uwch Gynhadledd Ieuenctid yr haf yma a gynhaliwyd ganddynt yng Ngwarchodfa Natur Potteric Carr yn Doncaster, De Swyddog Efrog.      Roedd awyrgylch hamddenol braf i’r diwrnod ac amrywiaeth wych o sefydliadau amgylcheddol i […]

Read More
Pa gam beiddgar ydych chi wedi’i gymryd?

Roberta Antonaci, Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd Our Bright Future, sy’n dweud wrthym am ei phrofiad yn TEDxTeen. Ar 24 Mehefin, cynhaliwyd TEDxTeen yn Arena’r O2 yn Ne Ddwyrain Llundain. Mae TED yn sefydliad dielw sydd wedi ymrwymo i rannu syniadau, ar ffurf sgyrsiau byr, pwerus fel rheol. Cynhelir digwyddiadau TEDx annibynnol mewn mwy na 100 […]

Read More
Pobl ifanc yn wynebu heriau nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Grainne Martin-wells yw’r cynrychiolydd ieuenctid ar grŵp llywio Our Bright Future. Hefyd mae wedi cael cyfle i ymwneud â Merit360, lle mae pobl ifanc yn gweithredu i gefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.        Eleni, cefais i, ochr yn ochr â 359 o bobl eraill (18 i 35 oed) o bob cwr o’r byd, fy […]

Read More
We came together…

Share, Learn Improve Coordinator, Nikki Robinson shares her thoughts on the Our Bright Future all project seminar.  As the sun peeked over the horizon one Tuesday morning in April, all around the UK people were on the move… from Northern Ireland, Wales, Scotland and England they came. From remote rural communities and inner cities almost […]

Read More