Cefndir

null
Mae Our Bright Future yn grymuso pobl ifanc i fod yn ddinasyddion medrus a brwd. Y weledigaeth ar gyfer y rhaglen bum mlynedd yma yw i 100,000 o bobl ifanc chwarae eu rhan ac rydyn ni ar y llwybr ar gyfer hynny!
Mae pobl ifanc yn haeddu planed iach, economi ffyniannus a dyfodol disglair. Mae’r rhaglen yn cefnogi prosiectau sy’n gweithio tuag at hynny.
Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifanc dalentog o gefndiroedd amrywiol. Daw rhai o gymunedau ar y cyrion, mae gan rai anabledd ac mae rhai’n wynebu risg o ddigartrefedd. Mae gan yr holl bobl ifanc sy’n rhan o Our Bright Future un peth yn gyffredin: eu parodrwydd i dorchi eu llewys a gwella eu bywyd eu hunain yn ogystal â chreu newid positif er lles yr amgylchedd. Mae rhywbeth i bawb. Nid yn unig mae’n gwella bywydau pobl ifanc ond hefyd mae cymunedau lleol yn dod yn fwy cydlynol a bywiog. Yn ogystal, mae gan amgylcheddau lleol fwy o gyfoeth o fywyd gwyllt ac maent yn wytnach.
Hefyd, mae 31 o brosiectau’n dod at ei gilydd wyneb yn wyneb neu ar-lein i ddysgu mwy gan ei gilydd ac i rannu arferion gorau. Rydyn ni’n hyderus y bydd y model unigryw yma o Rannu Dysgu Gwella yn cryfhau pob prosiect ac yn arwain at fwy o effaith ledled y DU.
Gyda’n gilydd rydyn ni’n casglu tystiolaeth gadarn am y ffordd rydyn ni’n cefnogi datblygiad ein hamgylchedd a phobl ifanc. Rydyn ni’n hyderus y bydd y dystiolaeth yma’n dechrau llywio’r gwaith o lunio polisïau’n seiliedig ar bobl ifanc a’r amgylchedd ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol yn y DU.
Our Bright Future yw’r unig raglen bresennol o’i maint sy’n dod â’r sectorau amgylcheddol ac ieuenctid at ei gilydd. Dyma ble mae rhaglen Our Bright Future yn cynnig cyfleoedd newydd i’r ddau sector ddatblygu a mireinio dulliau o rymuso pobl ifanc i arwain newid amgylcheddol yn y dyfodol.