Y MATERION

null

Mae Ein Dyfodol Disglair yn rhaglen gyffrous

ac uchelgeisiol gyda’r nod o roi sylw i faterion

a heriau allweddol a wynebir gan y genhedlaeth hon.

 • CYMUNEDAU

  Mae ein cymunedau lleol yn datblygu i fod yn fwy a mwy darniog ac mae ein lles casgliadol yn cael ei effeithio. Ar yr un pryd, mae ein seilwaith a’n gofod lleol yn cael eu herydu ac nid yw cymunedau a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau.    

 • YR AMGYLCHEDD

  Rydyn ni’n dyst i newid hinsawdd cynyddol ac mae adferiad natur yn dioddef oherwydd diffyg cyswllt rhwng pobl a’r amgylchedd. Nid ydym yn sicrhau’r manteision gorau posib o’r amgylchedd i’n lles corfforol a meddyliol.

 • POBL

  Mae lefel uchel o ddiweithdra, yn enwedig ymhlith y rhai dan 24 oed. Hefyd mae gwaith ymchwil yn datgelu diffyg cyfleoedd i bobl ifanc feithrin sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gwyrdd i’w helpu i gael cyflogaeth neu i fynd i addysg bellach.

 • YR ECONOMI

  Rhaid i’r DU drawsnewid i weithio’n effeithiol oddi mewn i gyfyngiadau amgylcheddol ond nid yw cyfleoedd a manteision economi ‘werdd’ sy’n gwneud defnydd effeithlon o adnoddau ar gael yn hwylus i bobl ifanc. O ganlyniad, nid yw’n llwybr cyflogaeth ac addysg a ffafrir gan bobl ifanc.

Gweledigaeth Ein Dyfodol Disglair yw rhoi sylw i’r problemau cymdeithasol systemig hyn drwy gyfrwng ein cymuned o unigolion ifanc uchelgeisiol a medrus.

 •   Yn yr amgylchedd rydyn ni’n byw. Nod Ein Dyfodol Disglair yw rhoi rhyddid i uchelgais pobl ifanc ledled y DU i wneud cyfraniad personol a chasgliadol at greu amgylchedd sy’n lle brafiach, hapusach a chadarnach yn wyneb bygythiadau fel newid hinsawdd a gwastraffu cyfoeth naturiol.

  - Peter Ainsworth, Cadeirydd y DU y Gronfa Loteri Fawr