Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Gweminar Our Bright Future ac Asiantaeth yr Amgylchedd – Mehefin 30ain @ 4:30pm-5:30pm
Mae newid hinsawdd yn effeithio ar ein hamgylchedd dŵr. Rhaid i ni sicrhau bod ein hafonydd, ein llynnoedd a’n dyfroedd arfordirol yn iach a bod digon o ddŵr glân ar gael i bobl a byd natur.
Byddwn yn trafod gwerth dŵr gyda phobl y mae eu gwaith yn ymwneud â gwella’r amgylchedd. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn helpu pobl a bywyd gwyllt i addasu i newid hinsawdd a lleihau ei effaith o ran risg o lifogydd, sychder, cynnydd yn lefel y môr ac erydiad arfordirol.
Cofrestrwch yma i fynychu.
Dim ond yn Lloegr mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gweithredu ond mae’r weminar ar agor hefyd i bobl ifanc o’r prosiectau ledled y DU, os ydynt yn dymuno cymryd rhan.
Ydych chi’n teimlo’n angerddol am fywyd gwyllt a chadwraeth?
Mae Ymddiriedolaeth Natur Cernyw yn chwilio am brentis brwd i ymuno â thîm prosiect Your Shore Beach Rangers sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel rhan o raglen Our Bright Future.
Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn hoff iawn o fywyd gwyllt a chadwraeth ond rôl weinyddol, marchnata ac arwain prosiect yw’r swydd yn bennaf.
Mae sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig rhagorol yn hanfodol, a hefyd sgiliau TG cadarn a gwybodaeth weithredol am amrywiaeth o blatfformau cyfryngau cymdeithasol.
Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Natur Cernyw am ragor o fanylion am y rôl ac i dderbyn pecyn gwybodaeth a ffurflen gais.
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl.
Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt.
Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.