Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Our Bright Future
Cefnogaeth Polisi Our Bright Future yn y Gwledydd Datganoledig
Rydym yn chwilio am sefydliadau effeithiol, ymroddedig ac angerddol ym mhob un o’r gwledydd datganoledig, gyda gwybodaeth, cysylltiadau ac arbenigedd lleol i gefnogi swyddogaeth polisi Our Bright Future. Ein huchelgais yw sicrhau bod pobl ifanc a phrosiectau o bob un o’r gwledydd datganoledig yn chwarae rhan fawr mewn dylanwadu ar bolisi a gweithgareddau eirioli a’n bod yn cyrraedd yn effeithiol y bobl ddylanwadol allweddol a phobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau yn y tair gwlad, sef Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban.   
Bydd yn ofynnol i’r sefydliad(au) llwyddiannus gyflwyno cefnogaeth polisi yn y gwledydd datganoledig. Gellir lawrlwytho amlinelliad o’r contract a ffurflenni cais ar gyfer pob un o’r gwledydd datganoledig isod a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw dydd Gwener 31 Ionawr 2020 (chare@wildlifetrusts.org) 
 Amlinelliad o’r contract a ffurflenni cais:  
Seminar photo crediting JW2307199
Swyddog Ymgyrchoedd 
Rydym yn chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd i roi ymgyrchoedd cenedlaethol uchel eu proffil ar waith mewn perthynas â rhaglen Our Bright Future a’i thri chais polisi. Byddwch yn creu ac yn gweithredu ymgyrchoedd ac yn llunio adnoddau ymgysylltu ar-lein ac all-lein a negeseuon allweddol. Contract tymor penodol am ryw dair blynedd. Llawn amser (35 awr yr wythnos). Yn gweithio gyda thîm Our Bright Future yn swyddfa genedlaethol yr Ymddiriedolaethau Natur yn Newark, Sir Nottingham. £25,000. 
Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma erbyn 16 Chwefror 2020. 
Sense
Diwrnod ‘Dewch i Roi Cynnig Arni’ y Synhwyrau: 7 Mai 2020 
Mae gwahoddiad i ieuenctid 11 i 17 oed sydd â nam ar y golwg i ddod i ddiwrnod gweithgarwch am ddim yn Castle Head gan y Field Studies Council. Cyfle i feithrin eich hyder a’ch annibyniaeth, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd. Diwrnod llawn hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau amgylcheddol, heriau meithrin tîm a llawer, llawer mwy a all gynnwys taith natur, crefft y gwyllt a chanŵio. Byddwch yn cael cefnogaeth gan dîm anhygoel o staff sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc sydd â nam ar y golwg. Mae cludiant yn cael ei ddarparu o Ganolfan Gwasanaethau Synhwyraidd Stockport. 
Am fwy o wybodaeth ffoniwch 07816 599 260 neu anfon e-bost i visionengland@sense.org.uk 
Cornwall Wildlife Trust
Prentis Cefnogi Prosiect Morol 
Mae Ymddiriedolaeth Natur Cernyw yn chwilio am brentis i ymuno â thîm Your Shore Beach Rangers. Bydd rhaid i chi fod yn hoff iawn o fywyd gwyllt y môr a chadwraeth a bod eisiau cael profiad o weinyddu prosiectau, marchnata a chyfryngau cymdeithasol. 30 awr yr wythnos. 12 mis. Dyddiad dechrau posib 30 Mawrth 2020. Lefel Prentis: uwch. Y lleoliad yw Truro. Cyflog wythnosol: £117. 
Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma erbyn 10 Chwefror 2020. 

 

 

 

YDMT project pages
Gwyliau preswyl y synhwyrau Haf 2020  
Eleni mae Vision England yn cynnig pedwar gwyliau preswyl gwych ar gyfer ieuenctid 11 i 24 oed. Maen nhw’n llawn gweithgareddau fel dal mamaliaid, cerdded a gwersylla. Maen nhw hefyd yn gyfle i ennill Dyfarniad Amgylcheddol John Muir

 

Gwyliau preswyl 6 noson i ddod ar gyfer 2020 sy’n costio £25.00 y pen
18 i 24 oed:
Dyddiad: 11 Ebrill – 17 Ebrill 2020
Lleoliad: Canolfan Maes Preston Montford, Yr Amwythig, Sir Amwythig 

 

11 i 17 oed:
Dyddiad: 27 Gorffennaf – 2 Awst 2020
Lleoliad: Canolfan Maes Juniper Hall, Dorking Surrey
 
11 i 17 oed:
Dyddiad: 2 Awst – 8 Awst 2020
Lleoliad: Canolfan Maes Preston Montford, Yr Amwythig, Sir Amwythig 

 

11 i 17 oed:
Dyddiad: 16 Awst – 22 Awst 2020
Canolfan Maes Castle Head, Grange-Over-Sands, Ardal y Llynnoedd 

 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 07816 599 260 neu anfonwch e-bost i visionengland@sense.org.uk 
Yorkshire Dales Millennium Trust
Cronfa Gweithredu Amgylcheddol i Ieuenctid
Mae cyllid ar gael ar gyfer pobl ifanc sy’n frwdfrydig am yr amgylchedd! Ydych chi’n 11 i 24 oed a gyda syniad am brosiect a allai wneud byd o wahaniaeth i’ch amgylchedd chi? Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael nawr drwy Gronfa Gweithredu Amgylcheddol i Ieuenctid Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog.  
Mwy o wybodaeth ac ymgeisio yma erbyn 3 Chwefror 2020. 
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl. Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt. Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.