Cyfleoedd

Mae digon o ffyrdd i chi gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cofiwch gysylltu â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
iwill Ambassador group
Recriwtio Llysgenhadon #Iwill 2018   
Mae #Iwill yn ymgyrch gweithredu cymdeithasol i bobl ifanc ac mae’n cael ei chydlynu gan Step Up To Serve. Maen nhw’n chwilio am geisiadau ac enwebiadau newydd ar gyfer pobl ifanc (rhwng 10 ac 20 oed) i fod yn Llysgenhadon #Iwill. Mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn pobl ifanc sydd â siwrnai gweithredu cymdeithasol sy’n cynnwys; iechyd a gofal cymdeithasol neu’r amgylchedd a phobl ifanc 10 i 14 oed o gymunedau incwm isel. 
Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma.
Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2018 
With credits ready for use16
Swydd wag i Swyddog Ymgysylltu Cymunedol gydag Ymddiriedolaeth Natur Cernyw        
£24,000. Swydd ym Mhencadlys Ymddiriedolaeth Natur Cernyw yn Truro. Contract dwy flynedd, pedwar mis tymor penodol. Ffocws ar y prosiect Wardeniaid Traeth Eich Glannau Chi – Your Shore Beach Rangers sy’n gweithio’n benodol â phobl ifanc (Wardeniaid Traeth 16-24) i feithrin eu hyder a’u sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu a sgiliau bywyd eraill a hefyd hybu materion amgylchedd morol a chodi ymwybyddiaeth o amgylchedd morol Cernyw. Dyddiad y cyfweliad: 25 Gorffennaf 2018. Dechrau ar unwaith.
Ymgeisio yma.
Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2018 
©Ymddiriedolaeth Natur Cernyw
Vibrant Parks 2019
Parciau Bywiog 2019
Tripiau naw diwrnod ar gael i Cape Town (15-24 Chwefror 2019) ac Efrog Newydd (5-14 Ebrill 2019) i bobl ifanc fyddai’n hoffi gwirfoddoli i weithredu tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy. Bydd prosiectau’n cael eu cynnal mewn parciau lleol yn y ddwy ddinas ac yn canolbwyntio ar weithredu cymdeithasol a chynaliadwyedd. Cyllid cyfatebol ar gael.  
Mwy o wybodaeth a manylion ymgeisio ar wefan HYPE.
DSC03422
Angen gwirfoddolwyr yn St Mungo’s 
Mae Putting Down Roots for Young People yn brosiect garddio a garddwriaethol sy’n cael ei gyflwyno gan St Mungo’s ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, ar draws Llundain, Bryste a Sir Rhydychen. Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi’r hyfforddwr garddwyr, i gyflwyno’r gweithgareddau a chreu perthnasoedd proffesiynol positif â phobl ifanc. Bydd rhaid i chi fod yn rhagorol am wrando ac yn llawn brwdfrydedd, ond ni fydd disgwyl i chi wybod popeth am arddio a gwaith ieuenctid! 
Cysylltwch â’r tîm ar pdryp@mungos.org os oes gennych chi ddiddordeb
With credits ready for use48
Cyfleoedd Prosiect Academïau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mharc Morden Hall
Sesiynau am ddim i wirfoddolwyr cymunedol yng ngardd y gegin (pob oedran)   
·         Arweinydd gwirfoddolwyr gardd gymunedol y gegin i bob oedran  
·         Gwirfoddolwr swyddfa’r Prosiect Academïau Gwyrdd (PAG)  
·         Warden cynorthwyol gwirfoddol ar gyfer pobl dros 24 oed  
·         Clwb Warden Trefol i ieuenctid 11 i 24 oed
Cysylltwch â Hattie Clayton: hattie.clayton@nationaltrust.org.uk neu ar 07484 5000 923
©National Trust 

 

 

Eco_Social_Enterprise_Start_Up_SSE_NW
Rhaglen Sefydlu Menter Eco Gymdeithasol 
Mae’r Rhaglen Sefydlu Menter Eco Gymdeithasol ar agor ac yn chwilio am geisiadau gan entrepreneuriaid cymdeithasol 16 i 24 oed o bob cwr o Lannau Merswy a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae’r rhaglen chwe mis yn cyfuno sesiynau arbenigol rhwng cyfoedion, mentora, Dysgu Gweithredol a gweithdai sgiliau sefydlu busnes ymarferol.  
I gael pecyn cais cysylltwch ag: angelastanley@blackburnehouse.co.uk (0151 708 3914) 
Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau: 23 Gorffennaf 2018 

 

 

With credits ready for use41
Cyllid ar gael gan Student Eats
Mae NUS Student Eats yn rhaglen fwyd gynaliadwy sy’n cefnogi myfyrwyr i dyfu bwyd a datblygu mentrau cymdeithasol seiliedig ar fwyd. Bydd ceisiadau i ymuno â Student Eats yn cau ar ôl cyrraedd 67 o fentrau. Dim ond i gefnogi ychydig o fentrau ychwanegol mae cyllid ar gael felly gwnewch gais nawr!   
Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio.
©KingsCollegeLondon 

 

 

170412 Lambing at Low Carr Farm
Tomorrow’s Natural Leaders
Ydych chi eisiau datblygu eich gyrfa mewn cadwraeth? Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Fyddech chi’n hoffi bod yn rhan o raglen newydd fawr i gael pobl ifanc i fod yn egnïol dros fywyd gwyllt a’r amgylchedd? Mae Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog yn chwilio am 24 o bobl ifanc brwd ac angerddol ledled Swydd Efrog i ymuno a’r rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders, a fydd yn eich helpu chi i wneud hynny. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys rheoli gwarchodfeydd, adfer cynefinoedd, monitro bioamrywiaeth, rheoli digwyddiadau, ymgyrchu, gwaith allgymorth ac addysg.
Mwy o wybodaeth ar wefan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog
Llun ©YorkshireWildlifeTrust