Cyfleoedd

Mae digonnedd o ffyrdd i chi gymryd rhan hefo Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol ond mae rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych chi ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’r arweinydd prosiect perthnasol.
Dyma’r cyfleoedd sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd:
Groundwork London
Cystadleuaeth ffotograffiaeth i ieuenctid 16 i 24 oed 
Mae Groundwork yn gofyn i bobl ifanc anfon lluniau o’u parc lleol atyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol, ochr yn ochr â’u barn am y parc a beth ellid ei wneud i’w wella ar gyfer y gymuned leol. Mae’r gystadleuaeth wedi cael ei dyfeisio gyda Bwrdd Cynghori Ieuenctid  Groundwork.
Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu: 9 Awst 2019. Bydd yr enillydd yn cael lle ar gwrs ffotograffiaeth proffesiynol lleol. Mwy o wybodaeth ar gael yma

 

Our Bright Future
Chwilio am swydd?
Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto pryd mae llawer o bobl ifanc yn chwilio am swyddi! Dyma rai gwefannau a argymhellir ar gyfer y cyfleoedd gwaith diweddaraf ar draws y sector: 
·         Countryside Job Service 
·         Environment Job
·         Change Agents UK 
·         Charity Job

 

UnLtd project page
Dyfarniadau Try It
Mae Dyfarniadau Try It yn grantiau o £500 ar gyfer ieuenctid 16 i 24 oed i ddatblygu eu prosiectau gweithredu cymdeithasol eu hunain. Mae’r ceisiadau ar agor nawr. Dyma’ch cyfle chi i drawsnewid tir neu adeiladau segur neu sy’n cael eu tanddefnyddio yn ofod cymunedol. Cysylltwch ar ashleyraywood@unltd.org.uk am fwy o wybodaeth   

 

NottsWT Wilder Future
Cyfarfod Dyfodol Gwylltach 
Ydych chi’n byw yn Sir Efrog, Sir Derby neu Sir Nottingham? Mae gwahoddiad i bobl ifanc sy’n gweithredu dros yr amgylchedd i ddigwyddiad Dyfodol Gwylltach Ymddiriedolaeth Natur Sir Nottingham. Am faterion yn ymwneud ag adfywio trefol, streiciau hinsawdd neu gadwraeth ymarferol, mae cyfle i’ch llais chi gael ei glywed! Atebwch ar wilder@nottswt.co.uk
National Park City
Chwilio am Wirfoddolwyr ar gyfer Gŵyl Dinas Parc Cenedlaethol  
Mae Gŵyl Dinas Parc Cenedlaethol Maer Llundain yn cael ei chynnal rhwng 19 a 28 Gorffennaf 2019 a bydd yn dathlu dyfarnu statws Dinas Parc Cenedlaethol i Lundain. Bydd yr ŵyl am ddim yn dathlu gofod gwyrdd, bywyd gwyllt, toeau gwyrdd a dyfrffyrdd Llundain a’r nod yw helpu amrywiaeth eang o Lundeinwyr i ddarganfod gweithgareddau amgylcheddol, diwylliannol, chwaraeon a chymunedol newydd. Mae Tîm Llundain yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn Grëwyr ar gyfer Gŵyl Dinas Parc Cenedlaethol ac yn Arweinwyr Tîm ar gyfer Gŵyl Dinas Parc Cenedlaethol.
Mwy o wybodaeth a chofrestru i ymuno yma.
Our Bright Future
Cystadleuaeth Fideo Ieuenctid Byd-eang 
Mae’r bumed Cystadleuaeth Fideo Ieuenctid Byd-eang yn derbyn cofnodion dyddiadur fideo tri munud tan 28 Gorffennaf 2019. Mae galw am ffilmiau gan ieuenctid 18 i 30 oed, yn canolbwyntio ar straeon am gamau gweithredu lleol yn gysylltiedig â thir, bioamrywiaeth a hinsawdd. Bydd y ffilmiau gorau’n cael eu dangos yn Efrog Newydd yn ystod Uwchgynhadledd Hinsawdd y CU ym mis Medi a bydd y tri enillydd yn cael mynd i Gynhadledd Hinsawdd y CU yn Chile ym mis Rhagfyr. Mwy o wybodaeth a chyflwyno eich ffilm yma.
Probe
Cofrestra ar gyfer profiad bythgofiadwy gyda Vision England! 
Cyfle i fagu hyder a dod yn annibynnol, dysgu sgiliau newydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd! Mae Vision England yn rhaglen breswyl gyffrous ar gyfer pobl ifanc 12 i 17 oed sydd â nam ar y golwg. Mae’n cael ei chyflwyno gan Sense. Mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi i chwarae rôl arweiniol yn y gwaith o newid eu cymunedau a’u hamgylchedd er gwell. Bydd cyfle i ti fynd ar raglen breswyl am saith noson i Ardal y Llynnoedd, Surrey neu Sir Amwythig a dim ond £25 mae’n gostio! Beth am wneud cais nawr am raglen breswyl yn Surrey (28 Gorffennaf – 4 Awst), Sir Amwythig (16-23 Awst) neu Ardal y Llynnoedd (25 Awst – 1 Medi).  
Lawrlwytha’r ffurflen gais yma neu anfon e-bost i visionengland@sense.org.uk am fwy o wybodaeth.