NEWYDDION

null
Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
Generic Down to Earth image Marc
Enwebu Creu Cymunedau Cynaliadwy am Wobr y Loteri Genedlaethol               
£24,000. Swydd ym Mhencadlys Ymddiriedolaeth Natur Cernyw yn Truro. Contract dwy flynedd, pedwar mis tymor penodol. Ffocws ar y prosiect Wardeniaid Traeth Eich Glannau Chi – Your Shore Beach Rangers sy’n gweithio’n benodol â phobl ifanc (Wardeniaid Traeth 16-24) i feithrin eu hyder a’u sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu a sgiliau bywyd eraill a hefyd hybu materion amgylchedd morol a chodi ymwybyddiaeth o amgylchedd morol Cernyw. Dyddiad y cyfweliad: 25 Gorffennaf 2018. Dechrau ar unwaith.
Ymgeisio yma.
Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2018 
©Ymddiriedolaeth Natur Cernyw
Tom Hickey hard at work at Chelsea FS 2 to accompany press release -no credit required
Mynd â Swydd Efrog i Chelsea
Ar ôl cwblhau prentisiaeth Green Futures gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog, cafodd Tom swydd fel warden y Parc Cenedlaethol. Ym mis Mai ymunodd â thîm o dirlunwyr a garddwyr i greu gardd Sioe Croeso i Swydd Efrog yn Sioe Flodau Chelsea yr RHS. Pwy a ŵyr at beth fydd Our Bright Future yn arwain hefyd! Cyfle i ddarllen mwy am Tom yma. 
Wild magazine
Cylchgrawn Gwyllt: myfyrwyr tlawd dan straen dros gynaliadwyedd 
Cofiwch edrych ar y cylchgrawn ar-lein newydd i fyfyrwyr sydd eisiau bod yn fwy moesegol ac eco-gyfeillgar. Mae erthygl am Student Eats ynddo hyd yn oed!  
Milestones Calne community garden
Milestones yn helpu i greu gardd gymunedol  
Mae Calne yn Wiltshire yn edrych ychydig bach yn wyrddach diolch i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Milestones Ymddiriedolaeth Natur Wiltshire. Cyfle i chi ddarllen beth maen nhw wedi bod yn ei wneud yma. 
© Green Square 
Pexels loneliness
Dylanwadu ar Strategaeth Unigrwydd y Llywodraeth
Ydych chi’n gweithio i drechu unigrwydd? Oes gennych chi dystiolaeth o beth sy’n gweithio? Efallai nad ydych chi’n canolbwyntio ar unigrwydd yn agored ond ei fod yn sgil-gynnyrch i’ch gwaith a bod gennych chi wybodaeth ddefnyddiol.
Ewch i wefan GOV-UK i gael gwybod am beth yn union mae’r llywodraeth yn chwilio a sut gallwch chi gyflwyno tystiolaeth.
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf 2018 
©Pixels
UpRising 080618
Y newyddion diweddaraf gan UpRising
Mae wedi bod yn amser prysur i’r UpRisers. Cofiwch ddarllen eu hanes yn cynnig eu hymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol i’r dreigiau a’u hymweliad â’r Senedd
_c_Tom Marshall-21
Ieuenctid yn Meddiannu Potteric Carr!
Ddydd Iau 26 Gorffennaf 2018 bydd pobl ifanc yn meddiannu un o warchodfeydd natur mwyaf blaenllaw Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog. Mynediad am ddim i ieuenctid 11 i 25 oed. Sgwrs am löynnod byw, chwilota, taith gerdded lesol a llawer mwy. Bydd y gweithgareddau’n cael eu cynnal rhwng 11am a 6pm.
Mwy o wybodaeth yma
vInspired Inspired card
vInspired yn lansio The Inspired Card
Mae vInspired wedi lansio cynllun gwerth £1 miliwn er mwyn annog pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol. Bydd The Inspired Card yn rhoi cynigion arbennig i ieuenctid 14 i 30 oed yn gyfnewid am gyfrannu eu hamser. Mae’r cynigion yn cynnwys lleoliadau gwaith, gostyngiadau gan adwerthwyr a thocynnau am ddim i gigs. 
Mwy o wybodaeth yma (y cardiau ar gael o 4 Mehefin 2018) 
Grainne cropped
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Ieuenctid Global
Mae RoundTable Global yn cyflwyno Gwobrau Ieuenctid Global (Gwobrau Positif am Ieuenctid yn flaenorol) mewn chwe lleoliad gwahanol (Y Swistir, Llundain, Los Angles, Dubai, Singapore a De Affrica) i ddathlu pobl ifanc sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae’r gwobrau am ddim i gymryd rhan ynddyn nhw ac mae’r enwebiadau ar agor! Cynhelir seremoni Llundain ar 25 Awst ac mae’r enwebiadau’n cau ar 11 Awst.
Mwy o wybodaeth a chyfle i enwebu person ifanc yma.
©vInspired
Bristol market, credit to University of Bristol Students Union
Cyllid ar gael gan Student Eats
Mae NUS Student Eats yn rhaglen fwyd gynaliadwy sy’n cefnogi myfyrwyr i dyfu bwyd a datblygu mentrau cymdeithasol seiliedig ar fwyd. Bydd ceisiadau i ymuno â Student Eats yn cau ar ôl cyrraedd 67 o fentrau. Dim ond i gefnogi ychydig o fentrau ychwanegol mae cyllid ar gael felly gwnewch gais nawr!   
Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio.
 ©University of Bristol Students Union
Groundwork Youth
Groundwork Youth wedi lansio ymgyrch #InclusiveSpaces
Mae rhwydwaith o wirfoddolwyr ifanc wedi lansio ymgyrch yr haf gyda’r nod o gynnwys pobl ifanc yn y ddadl ynghylch dyfodol parciau a mannau gwyrdd. Bydd wythnos o weithredu yn cael ei chynnal 23-29 Gorffennaf 2018.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
©Pixabay
snip
Cynllun newydd gwerth £90 miliwn i helpu i fynd i’r afael â diweithdra ieuenctid  
Mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi cyhoeddi cynlluniau i roi pobl ifanc wrth galon y gwaith o ddylunio cynllun newydd gwerth £90 miliwn i helpu i fynd i’r afael â diweithdra ieuenctid.
Mwy o wybodaeth am y cynlluniau yma 
Cofiwch ddylanwadu ar y cynllunio! Yma mae arolwg i ieuenctid 16 i 24 oed ei lenwi am eu profiadau’n chwilio am waith
FSC
Cyrsiau’r Cyngor Astudiaethau Maes ar gyfer ieuenctid 16-24 oed
Mae’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC) wedi rhyddhau ei galendr o gyfleoedd ar gyfer 2018 ar gyfer pobl ifanc ac mae’n cynnwys digwyddiadau fel gwersyll gwyddoniaeth y môr a chadwraeth a bioamrywiaeth (a llawer mwy). Mae cyfleoedd ar gael ledled y DU.
Edrychwch ar y daflen yma am fanylion llawn.
Snip
Cyhoeddi mynegai ieuenctid blynyddol y Prince’s Trust  
Mae’r Prince’s Trust wedi cyhoeddi ei fynegai ieuenctid blynyddol, yn edrych ar farn ac agwedd pobl ifanc 16 i 25 oed yn y DU. Un canfyddiad o arolwg ar 2,194 o bobl ifanc yw: mae’r lefel gyffredinol o hapusrwydd a hyder mae pobl ifanc yn ei deimlo yn eu bywydau ar ei isaf ers 2009.
Darllenwch yr adroddiad llawn yma.
IMG_4246
Cyllid 2018/19 ar gael ar gyfer plannu perllannau
Ydych chi’n safle Foyer neu YMCA? Meddwl am blannu perllan newydd? Mae Fruitfull Communities yn chwilio am geisiadau gan safleoedd newydd am gyllid i blannu perllannau bach yn 2018/19. Os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa o £3,000 tuag at greu gofod ar gyfer coed ffrwythau, a £1,000 arall tuag at gostau staff, cofiwch gysylltu.
Mwy o wybodaeth ar wefan Fruitfull Communities