NEWYDDION

null
Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
CSE
Adroddiad newydd yn dangos sut mae natur yn meithrin plant 
Comisiynodd yr Ymddiriedolaethau Natur astudiaeth gan y Sefydliad Addysg yn UCL i werthuso effaith profiad o fyd natur ar blant. Yn gyffredinol, datgelodd yr ymchwil bod lles plant yn gwella ar ôl treulio amser yn cysylltu â byd natur: dangosodd y plant gynnydd mewn lles ac iechyd personol dros amser a hefyd cynnydd yn eu cysylltiad â natur, yn ogystal â lefelau uchel o fwynhad. Darllenwch fwy yma.
Belfast Hills Partnership
Mae un o raglenni amgylcheddol mwyaf y DU sy’n cael ei harwain gan ieuenctid yn galw ar bobl ifanc i gymryd rhan mewn Diwrnod Dosbarth Awyr Agored ddydd Iau yma
Mae Our Bright Future, partneriaeth o 31 o brosiectau ledled y DU, yn galw ar bobl ifanc i dreulio awr o’u diwrnod ysgol allan yn yr awyr agored ddydd Iau yma, er mwyn gwella lles ac ymwneud â byd natur. 
Our Bright Future
Y mudiad ieuenctid amgylcheddol gorau i chi glywed amdano erioed
Tu ôl i ymgyrch enfawr Greta Thunberg sydd wedi hawlio’r penawdau – #YouthStrike4Climate – a’r protestiadau Gwrthryfel Difodiant, mae mudiad ieuenctid amgylcheddol ar lawr gwlad yn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn rhoi hwb i botensial pobl ifanc. Mae bron i 100,000 o bobl ifanc angerddol, medrus ac ymwybodol yn amgylcheddol yn arwain y ffordd at ddyfodol gwell drwy Our Bright Future, rhaglen sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
Time Out London screenshot
Sylw i Our Bright Future yn Time Out London: rhifyn 3 Medi
Yn dilyn lansiad Cronfa Gweithredu’r Hinsawdd y Loteri Genedlaethol yn ddiweddar, mae Time Out London wedi cyhoeddi erthygl am aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future; Ummi Hoque. Cyflwynodd araith yn nigwyddiad y lansiad am ei hymwneud â phrosiect  Our Bright Future; My World My Home gan ein hysbrydoli ni i gyd! Os ydych chi yn Llundain heddiw (3 Medi) cofiwch gael copi o orsafoedd yn Ardaloedd 1 a 2 a throi i dudalen 14. Fel dewis arall, gallwch ddarllen yr erthygl yma
17JulyLaunchCredits4
Our Bright Future yn mynychu lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd gwerth £100 miliwn y Loteri Genedlaethol 
Cyflwynodd Ummi Hoque o brosiect My World My Home anerchiad i arweinwyr y sector amgylchedddol yn lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd gwerth £100 miliwn y Loteri Genedlaethol. Pwysleisiodd bod ‘rhaid i bobl ifanc chwarae rhan flaenllaw yn yr ymgyrch i ddatrys argyfwng yr hinsawdd’. Hefyd gwelwyd prosiectau The Environment Now sef Twipes a Pocket Palsyn arddangos eu cynhyrchion arloesol i leihau gwastraff a chael pobl ifanc i ymwneud â bywyd gwyllt. Darllenwch y stori lawn ywa.
Our Bright Future
Grŵp Llywio i gynnal adolygiad o bolisi amgylchedd a hinsawdd DEFRA  
Newyddion hynod gyffrous gan yr Adran ar gyfer yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) Diwrnod hanesyddol a cham allweddol ymlaen tuag at un o’r tri newid mae pobl ifanc eisiau ei weld: cael eu clywed a chwarae rôl weithredol mewn cymdeithas. 
‘Mae Defra a’r Adran ar gyfer Busnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol wedi gwahodd y Grŵp Llywio Ieuenctid i gynnal adolygiad o bolisi’r amgylchedd a’r hinsawdd. Mae’r Grŵp Llywio Ieuenctid yn grŵp o bobl ifanc 14 i 24 oed ddaeth at ei gilydd am y tro cyntaf yn 2019 gyda’r Adran ar gyfer Diwylliant, Digidol, Cyfryngau a Chwaraeon wedi ei sefydlu, o dan arweiniad Cyngor Ieuenctid Prydain. Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gan bwyllgor sy’n cynnwys aelodau o’r Grŵp Llywio Ieuenctid ac yn cael ei hwyluso gan Gyngor Ieuenctid Prydain. Bydd y Grŵp yn ystyried cynnydd a blaenoriaethau ar gyfer gweithredu yn y dyfodol mewn perthynas â thri maes – mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, gwastraff ac ailgylchu a cholli bioamrywiaeth – a hefyd yn ystyried sut gall y llywodraeth gasglu safbwyntiau pobl ifanc yn well wrth ddatblygu polisi amgylchedd a hinsawdd. Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf ac yn adrodd yn ôl i’r Gweinidogion ar ôl yr haf.’
Rydym yn gobeithio y bydd y Grŵp Llywio Ieuenctid yn edrych ar ffyrdd o gynnwys rhai o’r bobl ifanc mwyaf ysbrydoledig sydd eisoes yn arwain yn y maes hwn, fel chi. Mwy o wybodaeth ar gael yma.
Westminster Reception6
Digwyddiad rhwydweithio’n ceisio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf
Cafodd pobl ifanc gyfle i ddysgu oddi wrth weithwyr amgylcheddol proffesiynol mewn lleoliad arloesol yn cynnig llawer o wybodaeth, diolch i Amelia, Llysgennad Ifanc gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog ac aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Darllenwch yr erthygl lawn yma.