NEWYDDION

null
Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
17JulyLaunchCredits4
Our Bright Future yn mynychu lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd gwerth £100 miliwn y Loteri Genedlaethol 
Cyflwynodd Ummi Hoque o brosiect My World My Home anerchiad i arweinwyr y sector amgylchedddol yn lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd gwerth £100 miliwn y Loteri Genedlaethol. Pwysleisiodd bod ‘rhaid i bobl ifanc chwarae rhan flaenllaw yn yr ymgyrch i ddatrys argyfwng yr hinsawdd’. Hefyd gwelwyd prosiectau The Environment Now sef Twipes a Pocket Palsyn arddangos eu cynhyrchion arloesol i leihau gwastraff a chael pobl ifanc i ymwneud â bywyd gwyllt. Darllenwch y stori lawn ywa.
Our Bright Future
Grŵp Llywio i gynnal adolygiad o bolisi amgylchedd a hinsawdd DEFRA  
Newyddion hynod gyffrous gan yr Adran ar gyfer yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) Diwrnod hanesyddol a cham allweddol ymlaen tuag at un o’r tri newid mae pobl ifanc eisiau ei weld: cael eu clywed a chwarae rôl weithredol mewn cymdeithas. 
‘Mae Defra a’r Adran ar gyfer Busnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol wedi gwahodd y Grŵp Llywio Ieuenctid i gynnal adolygiad o bolisi’r amgylchedd a’r hinsawdd. Mae’r Grŵp Llywio Ieuenctid yn grŵp o bobl ifanc 14 i 24 oed ddaeth at ei gilydd am y tro cyntaf yn 2019 gyda’r Adran ar gyfer Diwylliant, Digidol, Cyfryngau a Chwaraeon wedi ei sefydlu, o dan arweiniad Cyngor Ieuenctid Prydain. Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gan bwyllgor sy’n cynnwys aelodau o’r Grŵp Llywio Ieuenctid ac yn cael ei hwyluso gan Gyngor Ieuenctid Prydain. Bydd y Grŵp yn ystyried cynnydd a blaenoriaethau ar gyfer gweithredu yn y dyfodol mewn perthynas â thri maes – mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, gwastraff ac ailgylchu a cholli bioamrywiaeth – a hefyd yn ystyried sut gall y llywodraeth gasglu safbwyntiau pobl ifanc yn well wrth ddatblygu polisi amgylchedd a hinsawdd. Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf ac yn adrodd yn ôl i’r Gweinidogion ar ôl yr haf.’
Rydym yn gobeithio y bydd y Grŵp Llywio Ieuenctid yn edrych ar ffyrdd o gynnwys rhai o’r bobl ifanc mwyaf ysbrydoledig sydd eisoes yn arwain yn y maes hwn, fel chi. Mwy o wybodaeth ar gael yma.
Westminster Reception6
Digwyddiad rhwydweithio’n ceisio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf
Cafodd pobl ifanc gyfle i ddysgu oddi wrth weithwyr amgylcheddol proffesiynol mewn lleoliad arloesol yn cynnig llawer o wybodaeth, diolch i Amelia, Llysgennad Ifanc gydag Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog ac aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Darllenwch yr erthygl lawn yma.
Real stories photo credits 210218 individual pages
Down to Earth ar BBC Countryfile
Roedd ein partneriaid ni, Down to Earth yn Ne Cymru, ar Countryfile ar 2 Mehefin 2019. Cafodd Matt Baker wybod am eu prosiectau adeiladu cynaliadwy a bu’n dringo coed ac yn bwyta pizza gyda’r bobl ifanc. Os na welsoch chi’r bennod, peidiwch â phoeni, mae ar gael yma tan 2 Gorffennaf 2019. Mae Down To Earth i’w gweld ar 2:30 – 8:30 a 53 tan y diwedd.
Yorkshire Wildlife Trust
BBC Bitesize yn cynnwys straeon Our Bright Future 
Fel rhan o’r sylw i yrfaoedd Daearyddiaeth ar BBC Bitesize, mae pedwar o bobl ifanc o brosiectau Our Bright Future wedi rhannu hanes eu siwrneiau i’r sector cadwraeth: 
15 YDMT (13)
Mynd am drip i’r fferm
Yn ddiweddar, aeth prosiect Green Futures â grŵp o fyfyrwyr sy’n cael eu haddysgu gartref i Fforest Fferm Bowland i ddysgu am darddiad y bwyd rydyn ni’n ei weld ar ein platiau ni. Darllenwch y stori lawn yma.
Yorkshire Dales Millennium Trust (8)
Jade: Prentisiaethau’n Cynnig Cyfleoedd
Darllenwch am beth mae Jade o brosiect Green Futures wedi’i ddysgu yn ystod ei naw mis diwethaf fel prentis swyddog cadwraeth yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria yma.
UpRiser o Gaerdydd yn annerch yn lansiad y Cynllun Cyflawni Carbon Isel yng Nghymru
Pan atebodd Siôn Sleep, 24 oed o Abertawe, ei ffôn i Gydlynydd Rhaglen UpRising Cymru ar y 6ed o Fawrth, 2019, nid oedd wedi croesi ei feddwl y byddai, ychydig wythnosau yn ddiweddarach, mewn siwt smart yn siarad o flaen Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford. Darllenwch ei flog am y diwrnod yma neu wylio ei araith yn y fideo o 2:07:41 ymlaen.
Llwybrau Creadigol yn Glasgow yn rhoi cychwyn i raglen yn llawn pizzas
Mae pobl ifanc y prosiect Creative Pathways Environmental Design yn prysur wneud enw iddyn nhw eu hunain. Maen nhw wedi dewis thema pizza ar gyfer y gwaith ymwybodol o’r amgylchedd maen nhw’n gweithio arno yn ystod y misoedd nesaf. Darllenwch eu blog yma.
CSE planning page
Penwythnos Hyfforddi Bright Green Future
Cyfarfu’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Bright Green Future yn Lerpwl am benwythnos o hyfforddiant oedd yn canolbwyntio ar greu dyfodol cynaliadwy. Edrychwch ar flog Bel ac Amelia yma i weld sut mae eu stryd fawr ddelfrydol yn edrych!
Our Bright Future YF19
‘Streiciau hinsawdd ieuenctid: pam fyddaf yn dal ati i streicio a phryd byddaf yn stopio’
Mae aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future, Ummi Hoque, yn rhan o brosiect My World My Home sy’n cael ei gyflwyno gan Gyfeillion y Ddaear. Ymunodd hi a’i ffrindiau â channoedd ar filoedd o bobl ifanc o bob cwr o’r byd i streicio gyda’i gilydd dros newid yn yr hinsawdd. Edrychwch ar ei blog yma.
Down to Earth
Rhaglen ddogfen CBBC
Mae Nine Lives Media wedi dilyn pobl ifanc ar ôl iddyn nhw adael yr ysgol, sef Jodie, Alex a Jordan, ar eu siwrnai fel rhan o brosiect Creu Cymunedau Cynaliadwy yn Ne Cymru. Gwyliwch y rhaglen ddogfen nodedig ar CBBC ar iPlayer nawr.
Our Bright Future
Cyfarfod ASau yn San Steffan
Ar 5 Mawrth 2019 aeth pobl ifanc o bob un o’n 31 o brosiectau Our Bright Future i gyfarfod eu ASau yn San Steffan i ofyn am y canlynol:
1.     treulio mwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano
2.     cefnogaeth i gael swyddi amgylcheddol
3.     y Llywodraeth, cyflogwyr, busnesau, ysgolion ac elusennau i roi mwy o sylw i anghenion pobl ifanc a’r amgylchedd              
Darllenwch yr erthygl am y digwyddiad yn llawn yma