‘Rydw i wedi dioddef o bryder ac mae bod mewn amgylchedd mor gefnogol lle rydw i’n gwneud newid positif wedi bod o help mawr i mi dyfu a dysgu.’
– Jade, prentis gyda phrosiect Green Futures
Gwerthuso’r Rhaglen
Rydym wedi cyflogi Economic Research Services (ERS) a Collingwood Environmental Planning (CEP) i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen. Nod y gwerthusiad yw nodi, dadansoddi ac asesu effaith y 31 o brosiectau ar y cyd; gwerth ychwanegol y rhaglen; a yw wedi cyflawni ei huchelgeisiau tymor hir ac yn olaf, casglu tystiolaeth o effeithiau, arfer da a’r gwersi a ddysgwyd. Fel rhan o’r contract gwerthuso mae cyfres o adroddiadau a phapurau’n cael eu cynhyrchu:
 • Chwe phapur dysgu sydd i gael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd 2021
  • Cynnwys pobl ifanc yn yr amgylchedd
  • Canlyniadau iechyd meddwl a lles i bobl ifanc
  • Canlyniadau sgiliau a chyflogadwyedd i bobl ifanc
  • Model rhaglen Our Bright Future
  • Dathliad dan arweiniad ieuenctid o effeithiau Our Bright Future ar yr amgylchedd a chymunedau
  • Pobl ifanc mewn swyddogaethau llywodraethu
 • Disgwylir i’r adroddiad craidd terfynol gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2022.
Adroddiad Canol Tymor y Gwerthusiad
Pwrpas y cam gwerthuso canol tymor oedd adrodd ar yr hyn a gyflawnwyd ers dechrau’r rhaglen a nodi gwersi allweddol hyd yn hyn i sbarduno perfformiad gwell. Bwriad yr adroddiad hwn oedd hyrwyddo dysgu a chefnogi cyflwyno’r rhaglen yn y dyfodol, ynghyd â galluogi i’r rhaglen rannu canfyddiadau ag eraill. Y gobaith yw y gall y sylfaen dystiolaeth ar y cyd fod yn sail i raglenni tebyg yn y dyfodol a darparu gwell tystiolaeth o sut gall pobl ifanc wella eu hamgylchedd lleol, y gellir ei defnyddio fel sail i bolisïau ac arferion ehangach.
Canfyddiadau allweddol:
 • Roedd y rhaglen wedi ymgysylltu’n uniongyrchol ag 85,788 o bobl ifanc – yn llawer uwch na tharged gwreiddiol y rhaglen o 60,000 o bobl ifanc yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Our Bright Future!
 • Mae pobl ifanc wedi dysgu gwybodaeth amrywiol a sgiliau newydd sy’n benodol i bynciau amgylcheddol, a sgiliau meddal a throsglwyddadwy mwy cyffredinol.
 • Mae’r prosiectau wedi gwella hunanhyder, lles ac iechyd meddwl y cyfranogwyr
 • Mae’r rhaglen yn cefnogi amrywiaeth eang o gynefinoedd ar y tir ac yn y môr, drwy amrywiaeth o dasgau cadwraeth. Mae nifer y llefydd sydd wedi’u gwella wedi rhagori ar darged gwreiddiol y rhaglen.
 • Mae rhaglen a phrosiectau Our Bright Future yn cymryd camau positif ymlaen tuag at ddylanwadu ar bolisi ac arferion. Mae’r cyflawniadau allweddol yn y cam canol tymor yn cynnwys y canlynol:
o    Digwyddiad seneddol, yn cael ei gynllunio ar y cyd gan bobl ifanc a gyda 50 AS yn bresennol ynddo   
o    Pobl ifanc yn creu ‘Gofynion Polisi’ cydweithredol:
 1. Treulio mwy o amser yn dysgu yn yr amgylchedd naturiol ac amdano
 2. Cefnogaeth i gael swyddi amgylcheddol
 3. Creu gofod i bobl ifanc gael eu clywed a chwarae rhan weithredol mewn cymdeithas
Adroddiadau gwerthuso prosiectau
Yn ogystal â gwerthuso’r rhaglen, mae pob un o’r 31 o brosiectau’n cynnal gwerthusiadau o’u gwaith ac yn darparu adroddiadau gwerthuso terfynol. Cliciwch yma i gael rhestr o’r adroddiadau sydd ar gael i’w lawrlwytho.
‘Rydw i wrth fy modd yn cael bod yn yr awyr agored ac archwilio cefn gwlad hardd Sir Efrog gan gael effaith bositif arno hefyd’
– Lorna o brosiect Tomorrow’s Natural Leaders

YR AMGYLCHEDD

Rydyn ni’n creu newid sylweddol yn ansawdd ein hamgylchedd trefol a gwledig. Mae gofod lleol yn cael ei drawsnewid i ddarparu hafan hanfodol i fywyd gwyllt yn ogystal â gwasanaethau hanfodol sy’n helpu i warchod cymunedau rhag newid hinsawdd. Rydyn ni’n gwella seilwaith lleol ac yn helpu adferiad natur.

POBL

Rydyn ni’n grymuso pobl ifanc i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at eu cymunedau drwy gyflwyno a dylanwadu ar eu prosiectau eu hunain sy’n gwella’r ardaloedd o’u hamgylch. Rydyn ni’n buddsoddi mewn cyfleoedd i sicrhau eu bod yn meithrin sgiliau, profiad a chyflogaeth i ddatblygu eu hunain fel arweinwyr amgylcheddol.

CYMUNEDAU

Rydyn ni’n ysbrydoli pobl o bob oedran, diwylliant a chefndir i ddod at ei gilydd a chyfrannu at amrywiaeth eang o weithgareddau gydag effaith cadarnhaol ac arhosol. Mae mentrau cymunedol lleol llwyddiannus yn cael eu sefydlu ar hyd a lled y DU ac mae pobl leol yn cael cyfoeth o fanteision i wella llefydd lleol.

YR ECONOMI

Gan ddefnyddio ein model o raglen arferion gorau, rydyn ni’n dangos y cyfleoedd a’r manteision a gynigir gan economi ‘werdd’ gynaliadwy sy’n gwneud defnydd effeithlon o adnoddau. Trwy wneud hynny, ein nod ni yw newid sut rydyn ni’n buddsoddi yn ein cymdeithas a gwneud yr economi werdd yn economi a ffafrir fel llwybr cyflogaeth ac addysg gan bobl ifanc.