Mae Our Bright Future, partneriaeth o 31 o brosiectau ledled y DU, yn galw ar bobl ifanc i dreulio awr o’u diwrnod ysgol allan yn yr awyr agored ddydd Iau yma, er mwyn gwella lles ac ymwneud â byd natur. 

 

  • mae tri chwarter plant y DU yn treulio llai o amser yn yr awyr agored na phobl mewn carchar (1)
  • mae plant o deuluoedd incwm isel yn tueddu i gael llai o gyfleoedd i ymwneud â byd natur na phlant o deuluoedd incwm uwch. Mae hyn yn golygu bod eu hangen am well mynediad at fyd natur drwy gwricwlwm yr ysgol yn llawer iawn mwy (2)          
  • mae astudiaethau wedi dangos bod cynyddu’r amser sy’n cael ei dreulio yn yr awyr agored yn arwain at ostyngiad o 80% o afiechydon heintus mewn plant (annwyd, dolur gwddw ac ati) (3)
  • mae’r rhaglen amgylcheddol o dan arweiniad ieuenctid, Our Bright Future, yn galw ar bobl ifanc i gymryd rhan yn y Diwrnod Dosbarth Awyr Agored
Ar ôl ymgynghori â 300 o bobl ifanc o bob rhan o’r rhaglen, canfu Our Bright Future bod ieuenctid 11 i 24 oed eisiau ymgyrchu dros dreulio mwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano. I droi hyn yn realiti, mae’r rhaglen yn galw ar lunwyr polisïau i lunio cyfarwyddyd ar gyfer ysgolion yn datgan y dylai o leiaf awr y dydd o amser gwersi gael ei dreulio yn yr awyr agored.

 

Dywedodd Roberta Antonaci, Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd yn Our Bright Future: “Mae gweithgareddau diddiwedd y gall ysgolion eu cynnal yn yr awyr agored. O arolygu rhywogaethau mewn gwyddoniaeth i gerfluniau cynaliadwy mewn celf. Gall rhywbeth mor syml â mynd am dro yn eich gofod gwyrdd lleol wella eich lles yn fawr iawn. Does dim rhaid i hyn gostio llawer o arian a does dim rhaid mynd yn bell. Fe all pawb gymryd rhan.”

 

Mae’r fenter wedi cael ei chefnogi gan weithwyr addysg proffesiynol hefyd. Dywedodd athro ym Melffast, y mae ei ysgol yn ymwneud â phrosiect lleol Our Bright Future: “Mae’r myfyrwyr yn deall yn well beth sydd ar garreg eu drws. Maen nhw wedi dysgu parchu llefydd gwyllt a’r anifeiliaid sy’n byw ynddyn nhw.” 

 

Mae disgwyl i ysgolion ar hyd a lled y DU gymryd rhan.

 

Mae Our Bright Future yn rhaglen bartneriaeth gwerth £33 miliwn sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae wedi’i ffurfio o 31 o brosiectau ar hyd a lled y DU. Mae pob prosiect yn helpu pobl ifanc 11 i 24 oed feithrin sgiliau a phrofiad hanfodol a gwella eu lles.

 

Mae mwy o wybodaeth am ymgyrch Our Bright Future ar gael yma a’r fenter Diwrnod Dosbarth Awyr Agored yn fyd-eang yma 

 

[1] Carrington, Damien (2016) Three-quarters of UK children spend less time outdoors than prison inmates – survey, The Guardian

[2] CPRE (2018) National Parks and AONBs: access for all, says CPRE

[3] Prisk, Cath and Dr Harry Cusworth (2019) ‘Muddy Hands’ p.32