Mae yna ddigon o ffyrdd i gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol, er bod rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinydd perthnasol y prosiect.
Ymunwch â Fforwm Ieuenctid Our Bright Future!
Mae Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn agor ei recriwtio i bob person ifanc 13 i 24 oed a fyddai’n hoffi ymuno. Byddech chi’n ymuno â gofod cynhwysol lle mae pobl ifanc yn rhannu eu syniadau, eu diddordebau a’u cynlluniau i lunio cyfeiriad y Fforwm Ieuenctid a’r prosiectau yr hoffech chi weithio arnyn nhw. Mae’r Fforwm Ieuenctid mewn cyfnod pontio cyffrous wrth iddo weithio ar yr hyn mae eisiau esblygu iddo erbyn diwedd 2022. Gallech fod yn rhan o hyn. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, ewch i’n teipffurf sy’n cynnwys disgrifiad rôl a phecyn cyflwyno, yn ogystal â’r ffurflen i gofrestru ar gyfer ein sesiwn cyflwyno. Os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost neu neges destun at Lydia lydiaa@nya.org.uk 07702835211. Y dyddiad cau i gofrestru ar gyfer un o sesiynau cyflwyno’r Fforwm Ieuenctid yw dydd Llun 9fed Awst.
Gweithdai Amgylcheddol Vision England
Ydych chi rhwng 11 a 24 oed gydag anabledd neu angen ychwanegol? Os felly, efallai bod y gweithdai rhithwir am ddim yma ar eich cyfer chi! Yn ystod y gweithdai yma, byddwch yn cael cyfle i greu gwestai i bryfed, dysgu sgiliau goroesi, paentio gyda blodau a llawer mwy. Mae 12 lle ym mhob gweithdy felly peidiwch â cholli’r cyfle! Gallwch ymuno ar gyfer gweithdai hygyrch, synhwyraidd yng nghyfforddusrwydd eich cartref eich hun drwy gofrestru yma.
Youth Dream Green
Grŵp o bobl ifanc yw Youth Green Dream sy’n rhannu eu breuddwydion, eu gwybodaeth a’u llais i greu dyfodol gwyrddach. Allech chi fod yn aelod newydd o’r grŵp?
Gyda chefnogaeth Our Bright Future a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae pobl ifanc Youth Dream Green yn cynllunio digwyddiad, gyda phobl ifanc eraill ac ar eu cyfer, yn ymwneud â’r math o fyd maen nhw eisiau byw ynddo ar ôl y cyfyngiadau symud.
Os ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd, bydd hwn yn gyfle gwych i gwrdd â phobl debyg i chi a chael profiad gwerthfawr o gynllunio digwyddiad cenedlaethol am y materion pwysicaf yn eich barn chi.
Does dim angen i chi fod yn arbenigwr, dim ond cyfrannu eich angerdd! Gwnewch gais i ymuno â’r grŵp drwy lenwi’r ffurflen yma.
Cyrsiau Eco-Sgiliau FSC
Ydych chi rhwng 18 a 25 oed ac yn awyddus i ennill sgiliau ar gyfer swyddi gwirfoddol a phroffesiynol yn yr economi werdd? Efallai bod y cyrsiau hyn ar eich cyfer chi! Gallwch gael cyfle i ddysgu am amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys planhigion, coed, ffyngau, fertebrata, infertebrata a chelf amgylcheddol. Mae’r cyrsiau hynod werthfawr a chydnabyddedig yma’n ardderchog ar gyfer diweddaru eich CV a’ch helpu i fod yn unigryw yng nghanol y dorf! Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael am bris arbennig iawn sy’n cynnwys gostyngiad, felly argymhellir archebu’n gynnar rhag i chi golli’r cyfle.
Mwy o wybodaeth yma.
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl.
Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt.
Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.