Mae yna ddigon o ffyrdd i gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol, er bod rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinydd perthnasol y prosiect.
Ymddiriedolwyr ifanc yn y sector amgylcheddol
Mae gwahoddiad i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn bod yn ymddiriedolwyr yn y sector amgylcheddol i fynychu sesiwn ar-lein sy’n cael ei gynnal gan Our Bright Future a Mudiad yr Ymddiriedolwyr Ifanc. Bydd pedwar ymddiriedolwr ifanc yn siarad am eu profiadau, yn rhannu arfer da ac yn chwalu rhai o’r mythau ynghylch dod yn ymddiriedolwr. Bydd y sesiwn yn dechrau am 6.30pm nos Fawrth, 19 Hydref, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau. Cofrestrwch yma.
environmental trusteeship event (1)
Helpwch ni i ddylunio Gwasanaeth Natur Cenedlaethol
Hoffech chi gael effaith wirioneddol ar yr argyfyngau amgylcheddol a natur wrth feithrin sgiliau gwerthfawr ar gyfer gyrfaoedd gwyrdd yn y dyfodol, a datblygu cyfeillgarwch a chysylltiadau newydd yn y gymuned ehangach? Rydyn ni eisiau clywed gan bobl ifanc 18 i 25 oed i’n helpu ni i ddylunio’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol, rhaglen sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd gyda chynlluniau i dreialu yn 2022. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y fideo yma ac os oes gennych chi ddiddordeb, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Billy Knowles, Rheolwr Datblygu Rhaglen y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol: billy@nationalnatureservice.uk.
Gweithdai Amgylcheddol Vision England
Ydych chi rhwng 11 a 24 oed gydag anabledd neu angen ychwanegol? Os felly, efallai bod y gweithdai rhithwir am ddim yma ar eich cyfer chi! Yn ystod y gweithdai yma, byddwch yn cael cyfle i greu gwestai i bryfed, dysgu sgiliau goroesi, paentio gyda blodau a llawer mwy. Mae 12 lle ym mhob gweithdy felly peidiwch â cholli’r cyfle! Gallwch ymuno ar gyfer gweithdai hygyrch, synhwyraidd yng nghyfforddusrwydd eich cartref eich hun drwy gofrestru yma.
Cyrsiau Eco-Sgiliau FSC
Ydych chi rhwng 18 a 25 oed ac yn awyddus i ennill sgiliau ar gyfer swyddi gwirfoddol a phroffesiynol yn yr economi werdd? Efallai bod y cyrsiau hyn ar eich cyfer chi! Gallwch gael cyfle i ddysgu am amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys planhigion, coed, ffyngau, fertebrata, infertebrata a chelf amgylcheddol. Mae’r cyrsiau hynod werthfawr a chydnabyddedig yma’n ardderchog ar gyfer diweddaru eich CV a’ch helpu i fod yn unigryw yng nghanol y dorf! Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael am bris arbennig iawn sy’n cynnwys gostyngiad, felly argymhellir archebu’n gynnar rhag i chi golli’r cyfle.
Mwy o wybodaeth yma.
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl.
Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt.
Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.