Mae yna ddigon o ffyrdd i gymryd rhan gydag Our Bright Future. Mae llawer o’r prosiectau’n gweithredu ar lefel leol, er bod rhai ar gael ledled y wlad. Cysylltwch â’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect penodol a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag arweinydd perthnasol y prosiect.
Mae Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerhirfryn yn recriwtio ar gyfer dwy swydd newydd gyda phrosiect Myplace sy’n cael ei gyllido gan Our Bright Future – Swyddog Eiriolaeth Ieuenctid a Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Cynorthwyol.
Nod y ddwy swydd yw ymgorffori gwaith a arweinir gan ieuenctid ymhellach ar draws yr Ymddiriedolaeth a chreu dyfodol cynaliadwy yn y tymor hir i’r Cyngor Ieuenctid. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma.


		
Uwchgynhadledd Llais Ieuenctid – Ailfeddwl am Ddŵr
Cydweithio ag Our Bright Future ac Asiantaeth yr Amgylchedd i ddylanwadu ar reoli dŵr, llywodraethu ieuenctid ac ymgysylltu yn y dyfodol.
Ymunwch â ni ar 16 Mawrth, 5.00pm-7.00pm, pan fydd Our Bright Future ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal y digwyddiad ar-lein arbennig iawn yma ar gyfer pobl ifanc yn unig. Mae’r siaradwyr yn cynnwys:
  •         Alex McDermott, cynrychiolydd Fforwm Ieuenctid Our Bright Future a chyn Aelod o Senedd Ieuenctid y DU
  •         Emma Howard Boyd, Cadeirydd Asiantaeth yr Amgylchedd
  •         Peta Foxall, Cadeirydd yr Ymddiriedolaethau Natur
Byddwch yn cael eich cyflwyno i waith y sefydliadau ac yn cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb. Yn ystod y digwyddiad rhyngweithiol yma, cewch eich gwahodd i rannu eich syniadau a’ch barn am y ffyrdd gorau o reoli dŵr a fydd yn cyfrannu at ddulliau o reoli dŵr ledled y wlad yn y dyfodol ac yn helpu i’w llunio.
Byddwch hefyd yn cael cyfle i drafod sut mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn ymgysylltu â phobl ifanc, a’r ffyrdd y gall ei Bwrdd ddatblygu ymgysylltu ag ieuenctid wrth ddatblygu ei pholisïau a’i gweithgareddau. Bydd pawb sy’n bresennol yn derbyn tystysgrif presenoldeb. Cofrestrwch yma.
Ymunwch ag ymgyrch #DyfodolGwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae byd natur mewn cyflwr difrifol. Rhaid i ni helpu popeth i adfer. Mae sawl deddf yn bodoli i warchod byd natur (er nid ydynt wedi bod yn effeithiol bob amser) ond does dim deddfau i gefnogi rhoi natur yn ei ôl.
Bydd Rhwydwaith Adfer Natur sy’n rhan o’r gyfraith yn mapio’r llefydd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu ar hyn o bryd ac yn tynnu sylw at y gofod ble gellid creu mwy o gynefinoedd, i gysylltu’r rhain yn rhwydwaith sy’n ymestyn ar draws tirweddau, gan uno gydag eraill i ffurfio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer adfer bywyd gwyllt.
Dywedwch wrth eich gwleidyddion am ysgrifennu’r bennod nesaf ar gyfer bywyd gwyllt yma.