Mae Our Bright Future yn grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion medrus a brwd. Y weledigaeth ar gyfer y rhaglen pum mlynedd yma oedd i 100,000 o bobl ifanc gymryd rhan ac rydyn ni wedi rhagori ar y targed hwnnw eisoes!
Mae pobl ifanc yn haeddu planed iach, economi ffyniannus a dyfodol disglair. Mae’r rhaglen yn cefnogi prosiectau sy’n gweithio tuag at hynny.
Rydyn ni’n gweithio hefo pobl ifanc talentog o gefndiroedd amrywiol. Daw rhai o gymunedau ar y cyrion, mae gan rai anabledd a mae rhai’n gwynebu risg o ddigartrefedd. Mae gan yr holl bobl ifanc sy’n rhan o Our Bright Future un peth yn gyffredin: eu parodrwydd i dorchi eu llewys a gwella eu bywyd eu hunain yn ogystal â chreu newid positif er lles yr amgylchedd. Mae rhywbeth i bawb. Nid yn unig mae’n gwella bywydau pobl ifanc ond hefyd mae cymunedau lleol yn dod yn fwy cydlynol a bywiog. Yn ogystal, mae amgylcheddau lleol yn fwy cyfoethog mewn bwywd gwyllt ac yn wytnach.
Yn ychwanegol, mae 31 prosiect yn dod at ei gilydd wyneb yn wyneb neu ar-lein i ddysgu o brofiadau ei gilydd ac i rannu arferion gorau. Rydyn ni’n hyderus y bydd y model unigryw yma o Rannu Dysgu Gwella yn cryfhau pob prosiect ac yn arwain at effaith mwy, ledled y DU.
Gyda’n gilydd rydyn ni’n casglu tystiolaeth cadarn am y ffordd rydyn ni’n cefnogi datblygiad ein amgylchedd a phobl ifanc. Rydyn ni’n hyderus y bydd y tystiolaeth yma’n dechrau llywio’r gwaith o lunio polisïau’n seiliedig ar bobl ifanc a’r amgylchedd ar lefel leol, rhanbarthol a cenedlaethol yn y DU.
Our Bright Future yw’r unig raglen bresennol o’i maint sy’n dod â’r sectorau amgylcheddol ac ieuenctid at ei gilydd. Dyma ble mae rhaglen Our Bright Future yn cynnig cyfleoedd newydd i’r ddau sector ddatblygu a mireinio dulliau o rymuso pobl ifanc i arwain newid amgylcheddol yn y dyfodol.

 

Hyd yma, mae’r rhaglen wedi denu mwy na 125,000 o bobl ifanc.
Mae pobl ifanc wedi ennill mwy na 7,500 o gymwysterau fel e.e. OCN, NVQ, John Muir, Dyfarniad DofE, AQA.
Mae mwy na 900 o bobl ifanc wedi cael interniaethau, profiad gwaith, lleoliadau gwaith neu brentisiaethau.
Mae bron i 250 o bobl ifanc wedi dechrau ar brosiectau entrepreneuraidd fel rhan o’r rhaglen.
Mae mwy na 3,300 o lefydd wedi cael eu creu neu eu gwella, fel parciau, perllannau cymunedol a gwarchodfeydd natur.

 

Y Grŵp Llywio
Y Grŵp Llywio yw’r prif grŵp arweinyddiaeth ar gyfer Our Bright Future, gyda chyfrifoldeb am gefnogi’r Ymddiriedolaethau Natur i gyflawni amcanion y rhaglen, sicrhau ei bod yn cael yr effaith orau a sicrhau gwaddol parhaus ar lefel y DU.

 

Dyma gylch gorchwyl y Grŵp Llywio:
• adnabod, blaenoriaethu a llywio ffyrdd o sicrhau effaith orau’r portffolio ar bobl ifanc, yr amgylchedd a chymunedau
• sicrhau gwaddol parhaus ar gyfer rhaglen Our Bright Future a’i helfennau
• goruchwylio datblygiad a rheolaeth Our Bright Future

 

Cadeirydd y Grŵp Llywio yw cynrychiolydd o Gyngor yr Ymddiriedolaethau Natur ac mae’n cynnwys un uwch aelod o staff o bob un o saith sefydliad y consortiwm, tri pherson ifanc 16 i 24 oed a chynrychiolydd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn chwarterol ac yn cynnal o leiaf un cyfarfod y flwyddyn yn lleoliad un o’r prosiectau.