Rydyn ni’n galw ar y Llywodraeth i lunio cyfarwyddyd i ysgolion yn nodi y dylid treulio o leiaf awr o amser gwersi bob dydd yn yr awyr agored.
Pam rydyn ni’n gofyn am hyn?
Rydyn ni’n gwybod bod cysylltiad rhwng byd natur a gwella iechyd, lles a dysgu corfforol mewn pobl ifanc. Gall bod yn yr awyr agored ein helpu ni i fod yn fwy egnïol, canolbwyntio ac ysgogi syniadau newydd. Gall hefyd helpu pobl ifanc i ddefnyddio eu dysgu mewn sefyllfaoedd real. 
O ran lles, gall yr awyr agored ddarparu gofod i brosesu profiadau anodd neu weithredu fel seibiant o lefydd prysur. Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gydag eraill, gall pobl ifanc wella eu sgiliau cyfathrebu a’u hyder drwy rannu tasgau, a gwneud gwahaniaeth positif hefyd i’w hamgylchedd a byd natur.  
Mae Our Bright Future yn gofyn i ysgolion gael awr y dydd o amser gwersi yn yr awyr agored.  
Rydyn ni eisiau dangos yr effaith bositif mae bod yn yr awyr agored yn gallu ei chael.
Diwrnod Dosbarth Awyr Agored
Roedd 7 Tachwedd yn Ddiwrnod Dosbarth Awyr Agored. Aeth pobl ifanc ledled y DU allan i ddysgu i’r awyr agored. Fe gymerodd prosiectau Our Bright Future ledled y DU ran yn y diwrnod; fe fu pobl ifanc yn casglu sbwriel ym Melffast, cafwyd helfa garthwr ar draeth yng Nghernyw a threuliwyd amser cinio yn Fferm Ddinesig Hackney yn Llundain! 
Rydyn ni wedi gweld bod llawer o ysgolion yn mynd i’r cyfeiriad iawn gan hybu gweithgareddau awyr agored. Er hynny, mewn sawl achos, mae plant yn dal i dreulio llai o amser yn yr awyr agored na charcharorion mewn carchardai yn y wlad. Rhaid i hyn newid! Os hoffech chi gymryd rhan, gallwch ysgrifennu at eich ysgol(ion) leol a gofyn iddi addo mynd ag o leiaf un wers y dydd allan i’r awyr agored.            

 

“Yn y diwedd, dim ond yr hyn rydyn ni’n ei garu wnawn ni ei warchod. Dim ond yr hyn rydyn ni’n ei ddeall wnawn ni ei garu. Dim ond yr hyn fyddwn ni’n ei ddysgu fyddwn ni’n ei ddeall.”
Baba Dioum, bardd ac amgylcheddwr o Senegal