Rydyn ni’n galw ar lunwyr polisïau i greu cyfarwyddyd i ysgolion gan nodi y dylent dreulio o leiaf awr o’u gwersi bob dydd yn yr awyr agored.
Pam rydym yn gofyn am hyn?
Mae’n hysbys bod cadw mewn cysylltiad â natur yn gwella iechyd corfforol, lles a dysgu ymhlith pobl ifanc. Gall treulio amser yn yr awyr agored ein helpu ni i fod yn fwy actif a chanolbwyntio mwy, gan ysgogi syniadau newydd a helpu pobl ifanc i ddefnyddio eu dysgu mewn sefyllfaoedd real.
Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gydag eraill, gall pobl ifanc wella eu sgiliau cyfathrebu a’u hyder drwy dasgau a rennir, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hamgylchedd a byd natur.
O ran lles, gall yr awyr agored gynnig lle i brosesu profiadau anodd, ac mae’n ffynhonnell o seibiant o lefydd prysur. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae llawer ohonom ni wedi dod yn fwy ymwybodol o fyd natur fel ffynhonnell o gysur, adlewyrchu, ac yn wir, hwyl!
Cefnogi ein cais am ddysgu yn yr awyr agored
Mae llawer o ysgolion yn mynd i’r cyfeiriad cywir ac yn hyrwyddo gweithgareddau yn yr awyr agored, sy’n wych. Fodd bynnag, mewn llawer o achosion, mae plant yn dal i dreulio llai o amser yn yr awyr agored na’r carcharorion yn y carchardai mwyaf diogel. Mae’n amlwg bod angen i hyn newid!
Drwy ddangos cefnogaeth eang i ddysgu yn yr awyr agored gallwn i gyd helpu i’w wneud yn rhan werthfawr o fywyd bob dydd. Mae ysgrifennu at eich ysgolion lleol yn ffordd syml ond effeithiol o’u hannog i fynd â gwersi y tu allan. Rydyn ni wedi llunio rhywfaint o dempledi a awgrymir i wneud hyn mor hawdd â phosibl – ewch yma i weld ein llythyrau templed.
Helpwch ni i ddangos bod galw am ddysgu yn yr awyr agored, a’r holl fanteision a ddaw yn ei sgil, drwy ysgrifennu at eich ysgol(ion) lleol. Rydyn ni wedi rhoi ychydig o eiriau at ei gilydd i’ch helpu i roi gwybod i’ch ysgol(ion) yr hoffech iddynt ddarparu dysgu yn yr awyr agored, am o leiaf awr y dydd. Lleisiwch eich barn!


Rydw i’n berson ifanc
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr Our Bright Future

Adnoddau ar gyfer dysgu awyr agored
Mae Ulster Wildlife wedi bod yn wych ac wedi llunio fideos defnyddiol am ddysgu yn yr awyr agored fel rhan o ymgyrch #DysguMwyYnYrAwyrAgored. Mae cyngor ar gynllunio gwersi awyr agored, a syniadau ar gyfer sut i ymgorffori byd natur mewn gwahanol bynciau, ar gael isod.
Rydyn ni wedi llunio briff am Gais 1, sy’n cynnwys ffynonellau amrywiol o dystiolaeth am fanteision dysgu yn yr awyr agored. Mwy o wybodaeth.