Cefnogwch ein cais am ddysgu yn yr awyr agored
Oeddech chi’n gwybod bod rhai plant ysgol yn dal i dreulio llai o amser yn yr awyr agored na charcharorion sydd mewn unedau gyda’r diogelwch mwyaf? Mae pobl ifanc yn gwybod eu bod yn haeddu gwell. Gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn ddangos bod cefnogaeth gyhoeddus eang i fwy o ddysgu ym myd natur ac amdano ym mhob rhan o’r system addysg. Ychwanegwch eich enw at ein e-weithredu!
Cysylltwch â’ch ysgolion lleol
Yn ogystal â llofnodi ein e-weithredu, gallech ystyried cysylltu â’ch ysgolion lleol yn uniongyrchol.  Mae ysgrifennu at eich ysgolion lleol yn ffordd syml ond effeithiol o’u hannog i gynnal gwersi y tu allan.
Rydyn ni wedi llunio rhywfaint o eiriau i’ch helpu chi i roi gwybod i’ch ysgol(ion) y byddech yn hoffi iddynt ddarparu dysgu yn yr awyr agored, am awr y dydd o leiaf. Llenwch y ffurflen isod i gael mynediad at lythyr templed, a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!


  Rydw i’n berson ifanc
  Cofrestru ar gyfer cylchlythyr Our Bright Future

  Pam rydym yn gofyn am hyn?
  Mae’n hysbys bod cadw mewn cysylltiad â natur yn gwella iechyd corfforol, lles a dysgu ymhlith pobl ifanc. Gall treulio amser yn yr awyr agored ein helpu ni i fod yn fwy actif a chanolbwyntio mwy, gan ysgogi syniadau newydd a helpu pobl ifanc i ddefnyddio eu dysgu mewn sefyllfaoedd real.
  Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gydag eraill, gall pobl ifanc wella eu sgiliau cyfathrebu a’u hyder drwy dasgau a rennir, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hamgylchedd a byd natur.
  O ran lles, gall yr awyr agored gynnig lle i brosesu profiadau anodd, ac mae’n ffynhonnell o seibiant o lefydd prysur. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae llawer ohonom ni wedi dod yn fwy ymwybodol o fyd natur fel ffynhonnell o gysur, adlewyrchu, ac yn wir, hwyl!
  Cliciwch yma am y dystiolaeth y tu ôl i fanteision dysgu ym myd natur ac amdano.
  Adnoddau ar gyfer dysgu awyr agored
  Mae Ulster Wildlife wedi bod yn wych ac wedi llunio fideos defnyddiol am ddysgu yn yr awyr agored fel rhan o ymgyrch #DysguMwyYnYrAwyrAgored. Mae cyngor ar gynllunio gwersi awyr agored, a syniadau ar gyfer sut i ymgorffori byd natur mewn gwahanol bynciau, ar gael isod.
  Rydyn ni wedi llunio briff am Gais 1, sy’n cynnwys ffynonellau amrywiol o dystiolaeth am fanteision dysgu yn yr awyr agored. Mwy o wybodaeth.