Rydym yn galw ar lunwyr polisïau i greu lle i bobl ifanc gael eu clywed ac i chwarae rhan weithredol mewn cymdeithas.
Pam ein bod yn gofyn am hyn?
“Does dim byd amdanom ni, hebddom ni, ar ein cyfer ni”. Pan mae penderfyniadau’n cael eu gwneud am bethau a fydd yn effeithio ar bobl ifanc, rhaid i bobl ifanc fod yn rhan o’r broses honno.
Dylai pobl ifanc sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed gyda’r pethau sy’n bwysig iddynt ac a fydd yn effeithio arnynt yn y dyfodol. Dylent deimlo eu bod yn gallu gwneud hyn mewn ffordd hygyrch sy’n cynnwys pawb.
Felly, rydym yn annog y Llywodraeth i sicrhau’r canlynol:
  • penodi Gweinidog Ieuenctid, i gydlynu gwaith y Llywodraeth i gefnogi pobl ifanc a’u helpu i ymwneud â gwleidyddiaeth
  • cyflwyno Bwrdd Cynghori Ieuenctid ym mhob adran o’r Llywodraeth
  • cael gwared ar y rhwystrau i ymgysylltu â phobl ifanc, gan gynnwys gwella pa mor hygyrch yw sesiynau ymgynghori (er enghraifft drwy ysgrifennu pethau mewn Cymraeg/Saesneg clir a’u gwneud yn fwy cryno)
Beth sydd wedi digwydd hyd yma?
Mae llawer o enghreifftiau gwych o lwyddiannau Cais 3 o bob rhan o Our Bright Future gan gynnwys:
  • Erbyn hyn, mae gan Gyfeillion y Ddaear, Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog, Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog a llawer o sefydliadau eraill sy’n ymwneud ag Our Bright Future ymddiriedolwyr ifanc. Darllenwch brofiad Ellieo fod yn Ymddiriedolwr ifanc cyntaf Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog.
  • Gyda chefnogaeth ein contractwr polisi YouthLink Scotland, cynhaliodd gweithredwyr ifanc sesiynau hysting gydag arweinwyr pum prif blaid wleidyddol yr Alban cyn etholiadau datganoledig 2021. Gwylio’r digwyddiad The Climate Hot Seat.
  • Cyfarfu pobl ifanc o brosiectau Our Bright Future yng Nghymru â Leslie Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, a thrafodwyd materion allweddol sy’n bwysig iddynt, gan gynnwys tri chais Our Bright Future. Siaradodd Sion o’r Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddolyn Lansiad y Cynllun Cyflawni Carbon Isel yng Nghymru
  • Cyfarfu 40 o bobl ifanc o Ulster Wildlife a’r Belfast Hills Partnership â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol i lunio strategaeth amgylcheddol gyntaf erioed Gogledd Iwerddon
  • Yn ddiweddar, cyflwynwyd cyfres o weminarau gydag Asiantaeth yr Amgylchedd, gan arwain at y digwyddiad Uwchgynhadledd Llais Ieuenctid: Ailfeddwl am Ddŵr. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i bobl ifanc gyfrannu at ymgynghoriad ar yr amgylchedd dŵr, lleisio eu barn am waith a blaenoriaethau Asiantaeth yr Amgylchedd, a rhannu eu barn am sut gallai ymgysylltu’n well â phobl ifanc.
Sicrhau bod lleisiau ifanc yn cael eu clywed
Os yw eich sefydliad  chi’n edrych ar gynnwys pobl ifanc mewn llywodraethu sefydliadol, darllenwch ein Canllaw Arfer Da a gwylio recordiad o’n digwyddiad Rhannu Dysgu Gwella ar Sefydlu Fforwm Ieuenctid.
Mae Mudiad yr Ymddiriedolwyr Ifanc yn darparu gwybodaeth, adnoddau a hyfforddiant i sefydliadau a phobl ifanc sydd â diddordeb mewn mynd ar drywydd llywodraethu ieuenctid. Darllenwch am hyn ar ei wefan.