Bob mis mae cylchlythyr e-bost Our Bright Future yn cynnwys cyfleoedd, a’r newyddion diweddaraf am ein raglenni ag o’r sector. Cliciwch yma i gofrestru i’w dderbyn os nad ydych chi wedi yn barod.
Welsh Ask 2 graphic
Gyrfaoedd Amgylcheddol:
Sesiwn Holi ac Ateb Pobl Ifanc – recordiad ac adnoddau
Roedd 2020 yn flwyddyn o heriau, o newidiadau i’r ffordd y mae cynifer ohonom yn gweithio ac yn astudio, ac, yn aml, o ddigwyddiadau’n cael eu canslo. Wrth i ni i gyd deimlo effeithiau’r cyfyngiadau symud, daeth hefyd yn gliriach nag erioed bod siwrneiau pobl ifanc i gyflogaeth yn aml yn anodd, yn enwedig wrth chwilio am gyfleoedd yn y sector amgylcheddol. Am yr holl resymau hyn, roedd yn bleser mawr gan Our Bright Future allu dod â’r flwyddyn i ben gyda digwyddiad cyffrous am yrfaoedd yn y sectorau amgylcheddol, cadwraeth a chynaliadwyedd. Wedi’i drefnu mewn cydweithrediad â’r RSPB, Groundwork UK, a’r National Youth Agency, roedd ‘Gyrfaoedd Amgylcheddol: Sesiwn Holi ac Ateb Pobl Ifanc’ yn cynnwys panel o weithwyr proffesiynol ifanc, cyngor doeth gan arbenigwyr gyrfa, a sylw arbennig i fenter y National Nature Service.
Mae recordiad o’r digwyddiad ar gael i’w wylio ar ein sianel YouTube, a gallwch hefyd ddod o hyd i ddolenni at yr adnoddau a’r cyfleoedd amrywiol a grybwyllwyd yn ystod y sesiwn yn y daflen ar ôl y digwyddiad.
31 NUS (7)
Cofrestru i gael cylchlythyr
I gael clywed am yr holl gyfleoedd a’r newyddion diweddaraf gan Our Bright Future cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr misol ar e-bost. Cofiwch ddilyn ein sianelau ni ar Facebook, Twitter, Instagram ac YouTube hefyd am ddiweddariadau rheolaidd.
Our Bright Future
Cynnwys pobl ifanc mewn llywodraethu 
Oeddech chi’n gwybod bod pobl ifanc 18 i 24 oed yn llai na 0.5% o holl Ymddiriedolwyr elusennau, ac mai oedran Ymddiriedolwr yng Nghymru a Lloegr ar gyfartaledd yw 59 oed? Er gwaetha’r ymdrechion sy’n cael eu gwneud, mae gan y sector elusennol lawer o waith i’w wneud eto! Mae dyhead i dderbyn y rôl yn sicr, gydag arolwg ar ieuenctid dan 35 oed yn dangos y byddai 85% yn ystyried bod yn Ymddiriedolwr. Darllenwch yr erthygl lawn yn CJS Focus yma (tri chwarter y ffordd i lawr). 
CSE
Adroddiad newydd yn dangos sut mae natur yn meithrin plant 
Comisiynodd yr Ymddiriedolaethau Natur astudiaeth gan y Sefydliad Addysg yn UCL i werthuso effaith profiad o fyd natur ar blant. Yn gyffredinol, datgelodd yr ymchwil bod lles plant yn gwella ar ôl treulio amser yn cysylltu â byd natur: dangosodd y plant gynnydd mewn lles ac iechyd personol dros amser a hefyd cynnydd yn eu cysylltiad â natur, yn ogystal â lefelau uchel o fwynhad. Darllenwch fwy yma.
Belfast Hills Partnership
Mae un o raglenni amgylcheddol mwyaf y DU sy’n cael ei harwain gan ieuenctid yn galw ar bobl ifanc i gymryd rhan mewn Diwrnod Dosbarth Awyr Agored ddydd Iau yma
Mae Our Bright Future, partneriaeth o 31 o brosiectau ledled y DU, yn galw ar bobl ifanc i dreulio awr o’u diwrnod ysgol allan yn yr awyr agored ddydd Iau yma, er mwyn gwella lles ac ymwneud â byd natur. 
Our Bright Future
Y mudiad ieuenctid amgylcheddol gorau i chi glywed amdano erioed
Tu ôl i ymgyrch enfawr Greta Thunberg sydd wedi hawlio’r penawdau – #YouthStrike4Climate – a’r protestiadau Gwrthryfel Difodiant, mae mudiad ieuenctid amgylcheddol ar lawr gwlad yn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn rhoi hwb i botensial pobl ifanc. Mae bron i 100,000 o bobl ifanc angerddol, medrus ac ymwybodol yn amgylcheddol yn arwain y ffordd at ddyfodol gwell drwy Our Bright Future, rhaglen sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
Time Out London screenshot
Sylw i Our Bright Future yn Time Out London: rhifyn 3 Medi
Yn dilyn lansiad Cronfa Gweithredu’r Hinsawdd y Loteri Genedlaethol yn ddiweddar, mae Time Out London wedi cyhoeddi erthygl am aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future; Ummi Hoque. Cyflwynodd araith yn nigwyddiad y lansiad am ei hymwneud â phrosiect  Our Bright Future; My World My Home gan ein hysbrydoli ni i gyd! Os ydych chi yn Llundain heddiw (3 Medi) cofiwch gael copi o orsafoedd yn Ardaloedd 1 a 2 a throi i dudalen 14. Fel dewis arall, gallwch ddarllen yr erthygl yma