Sut cafodd yr ymgyrch Our Bright Future ei sefydlu?
Yn 2018, creodd y bobl ifanc yr hashnod #OwningIt a hawlio’r cyfryngau cymdeithasol, gan ddangos sut mae dyfodol pobl ifanc yn gysylltiedig â dyfodol yr amgylchedd. Aeth llawer ohonynt ati i weithredu dros yr amgylchedd ledled y DU gan ysbrydoli eraill i wneud yr un fath. Darllenwch y blog gan Zach i gael blas! 
Mae eu gweithredoedd gwych wedi gwella cannoedd o gymunedau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
Atebodd mwy na 300 o bobl ifanc y cwestiwn: 
‘Pe baech chi’n cael newid un peth i chi a’r amgylchedd, beth fyddai hwnnw?’
Fe wnaethon ni gasglu mwy na 700 o syniadau gan bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn ystod wyth digwyddiad ac ymchwil o dan arweiniad ieuenctid.
Atebodd pobl ifanc drwy ddweud eu bod eisiau tri newid allweddol yn seiliedig ar y themâu canlynol:
Cais 1: treulio mwy o amser yn dysgu ym myd natur ac amdano
Cais 2: cefnogaeth i gael swyddi amgylcheddol 
Cais 3: y Llywodraeth, cyflogwyr, busnesau, ysgolion ac elusennau i roi mwy o sylw i anghenion pobl ifanc a’r amgylchedd 
Beth yw ‘cais’?
Mae cais yn newid rydyn ni eisiau ei weld yn digwydd: yn aml, mae’n newid positif mewn cymdeithas. Mae cais yn datgan uchelgais sydd gennym ni ac yn aml mae’n cynnwys esboniad byr o sut rydyn ni eisiau i bobl ein helpu ni i’w gyflawni.    
Mae ceisiadau’n cael eu creu yn aml i ategu ymgyrch; cynllun tymor hir i godi ymwybyddiaeth o fater penodol a rhoi sylw iddo. Yn ein hachos ni, nod y tri chais yw rhoi sylw i faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc a’r amgylchedd.
Y cynnydd hyd yma
Mae aelodau Fforwm Ieuenctid Our Bright Future wedi cael eu hyfforddi gan arbenigwyr ymgyrchu ac wedi dysgu mwy am siarad gyda phobl sy’n gwneud penderfyniadau a dylanwadu ar bŵer. Ond doedd y bobl ifanc yma ddim yn hapus i setlo am newid ar lefel leol; roedden nhw eisiau i’w llais gael ei glywed ac i’r Llywodraeth wneud newidiadau! 
Fis Mawrth 2019, gwahoddodd pobl ifanc o brosiectau Our Bright Future eu ASau i’r Senedd, gan gyfarfod â hwy i drafod sut gellir troi’r ceisiadau’n realiti. Edrychwch ar y blog am yr ymweliad â’r Senedd ymaAr ôl yr ymweliad â’r Senedd, aethom ati i gasglu rhagor o syniadau o brosiectau Our Bright Future am sut i droi’r ceisiadau yma’n newid real. Mae’r syniadau’n arwain ein camau nesaf. Cliciwch isod i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am bob cais.
Ar ôl yr ymweliad â’r Senedd, aethom ati i gasglu rhagor o syniadau o brosiectau Our Bright Future am sut i droi’r ceisiadau yma’n newid real. Mae’r syniadau’n arwain ein camau nesaf. Cliciwch isod i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am bob cais.