Mae prosiect Myplace yn brosiect ecotherapi cyffrous ac arloesol sy’n cael ei ddarparu gan yr Ymddiriedolaeth Natur ar gyfer Sir Gaerhirfryn, Manceinion a Gogledd Glannau Merswy mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Sylfaen y GIG Sir Caerhirfryn a De Cumbria. Mae wedi helpu mwy na 1,100 o bobl ifanc i ymgysylltu â byd natur i’w helpu i ddod yn hapusach ac yn iachach, gyda gwelliant mewn llesiant. Mae Myplace wedi helpu pobl ifanc i ddod yn fwy gwydn, yn llai pryderus, meithrin cysylltiadau cymdeithasol, a dod o hyd i gynnydd cadarnhaol yn eu bywydau.
Helpodd Myplace i wella neu greu 175 o fannau gwyrdd. Mae’r enghreifftiau o’r gwaith a wnaed yn amrywio o blannu blodau gwyllt i glirio sbwriel a thipio anghyfreithlon, creu cartrefi i fyd natur o gomisiynau gan ffermwyr, adeiladu bocsys tylluanod i’r gymuned leol gan wneud eu gerddi’n hygyrch i fyd natur, a phobl ifanc yn creu ardaloedd bwydo adar, ac yn creu pyllau ac arwyddion.
Aeth llawer o bobl ifanc ymlaen o Myplace i gael swyddi, rôl wirfoddol a hyfforddiant. Aeth pob un o 10 hyfforddai Myplace ymlaen i weithio ar ôl y lleoliadau. Bu’r hyfforddeiaethau’n effeithiol wrth helpu pobl ifanc i ddod o hyd i lwybr at gyflogaeth yn y sector amgylcheddol.
Yn ôl adroddiad gwerthuso Myplace:
  • Mae 92% o bobl ifanc y prosiect wedi rhoi rhywbeth yn ôl
  • Mae 97% o’r bobl ifanc oedd yn mynychu Myplace wedi dysgu rhywbeth newydd
  • Mae pobl ifanc sy’n mynychu yn cynyddu lles yn gyffredinol
  • Roedd 87% o bobl ifanc yn fwy egnïol
Galluogodd rhaglen Our Bright Future LWT i ddatblygu a thyfu ei Chyngor Ieuenctid ei hun. Crëwyd Cyngor Ieuenctid cyntaf LWT yn 2019 ac mae wedi esblygu dros amser. Roedd rhaglen Our Bright Future yn annog LWT i gofleidio llais ieuenctid a gwneud penderfyniadau beiddgar a oedd yn cynnwys treialu dulliau gweithredu newydd. Dyma rai o gyflawniadau’r Cyngor Ieuenctid yn 2021:
  • Bu dau berson ifanc yn eistedd ochr yn ochr â’r Meiri Metro Andy Burnham a Steve Rotherham yn nigwyddiad Cenhedlaeth Ifanc y Parth Gwyrdd COP26
  • Cyflwynodd un person ifanc ei gerdd ar natur – Bygones – ar Lwyfan Byd-eang y Cenhedloedd Unedig yn nigwyddiad Parth Gwyrdd COP26
  • Rhoddodd y Cyngor Ieuenctid gyflwyniad yn Symposiwm Ieuenctid Sŵ Caer ar Lywodraethu Ieuenctid mewn Cadwraeth
  • Cyfarfu aelodau’r Cyngor Ieuenctid â Cat Smith AS a Llefarydd y Tŷ Syr Lindsey Hoyle ar bwysigrwydd llais ieuenctid wrth wneud penderfyniadau amgylcheddol
  • Cafodd aelodau’r Cyngor Ieuenctid sylw ar bodlediad ‘The Green Files’, ymddangos ar BBC North West Tonight, ymddangos ar BBC Radio Manchester (ddwywaith!) ac ymddangos ar BBC Asian Network yn trafod pa mor hanfodol yw byd natur.