Darparodd prosiect Tomorrow’s Natural Leaders (TNL) Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog leoliadau i 96 o bobl ifanc gan eu galluogi i feithrin sgiliau a phrofiad mewn rheoli tir cadwraeth, ymgyrchu ac ymgysylltu â’r gymuned. Mae hefyd wedi gwneud y canlynol:
  • estyn allan at 2,900 o bobl ifanc eraill drwy brosiectau a sesiynau
  • gweithio mewn partneriaeth â 386 o sefydliadau gwahanol
  • gwella 760ha o dir ar draws 108 o wahanol warchodfeydd natur
  • darparu cyfleoedd gyrfa: 83% o’r TNLs yn symud i hyfforddiant neu gyflogaeth newydd, 73% o’r rhain yn y sector gwyrdd
  • cefnogi’r TNLs i ennill cyfanswm o bron i 200 o gymwysterau
Mae’r enghreifftiau o’r swyddi a gafodd y TNLs ar ôl eu lleoliad yn cynnwys Swyddog Dalgylch Dŵr gyda Yorkshire Water, ymgynghorydd amgylcheddol, Swyddog Prosiect gyda TCV a Swyddog Ymgysylltu â Phobl gyda’r Marine Conservation Society.
Mae Tomorrow’s Natural Leaders wedi cefnogi datblygiad personol a phroffesiynol y bobl ifanc y bu’n gweithio gyda nhw. Roedd gan bob person ifanc a ymunodd â’r prosiect fan cychwyn gwahanol ac fe wnaethant gyflawni cyfres wahanol o ganlyniadau. Ond roedd yr holl bobl ifanc y gwnaethom ni ymgysylltu â hwy yn teimlo eu bod wedi elwa o’r profiad.
 
‘Mae fy hyder i wedi gwella’n aruthrol – ar ôl tair blynedd o ddiweithdra, roeddwn i’n ynysig – felly mae fy hyder i wedi gwella. Yn gyffredinol, mae lles fy meddwl i’n llawer gwell nag yr oedd. Mae gen i fwy o syniad o ble rydw i eisiau mynd fel swydd nawr ac mae gen i gyfoeth o wybodaeth rydw i wedi’i dysgu y gallaf ei rhoi ar waith nawr.’
Darllenwch y blog yma am ymweliad prosiect Our Bright Future Fife â phrosiect TNL, cael gwybod am brofiad Megan yn ei blog, hefyd mae Georgina wedi creu blog am ei hamser gyda’r prosiect ac ysgrifennodd John am gynnal Uwchgynhadledd Ieuenctid yn Doncaster. Gallwch hefyd lawrlwytho adroddiad gwerthuso’r prosiect.
Er i’r prosiect TNL ddod i ben yn ffurfiol yn 2020, roedd Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog yn gallu defnyddio rhywfaint o danwariant i dreialu rhai dulliau gwahanol o ymgysylltu â phobl ifanc yn y sector gyda dwy ysgol. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod pa mor bwysig yw ymgysylltu â chenedlaethau’r dyfodol o gefndiroedd amrywiol yn ei gwaith. Mae adroddiad byr wedi’i lunio sy’n rhannu rhywfaint o wybodaeth gan sefydliadau eraill am y gwahanol adnoddau a thechnegau y gellir eu defnyddio i ymgysylltu â phobl ifanc. Mae hefyd yn rhoi rhywfaint o adborth gan bobl ifanc ac athrawon am yr hyn y maent yn ei elwa o fod yn rhan o sesiynau sy’n eu hamlygu i fyd natur ac yn caniatáu iddynt roi cynnig ar bethau newydd.