Ysgrifennwyd y blog yma gan Andres, 22 oed, Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol / Gweinyddol gyda Groundwork London, a oedd yn rhan o’r prosiect Welcome to the Green Economy.

Cyn ymuno â phrosiect Our Bright Future, roeddwn i’n ddi-waith gan fy mod i’n ceisio newid gyrfa wrth gymryd blwyddyn i ffwrdd o’r brifysgol. Roeddwn i’n arfer gweithio ym maes lletygarwch ond doeddwn i ddim yn hapus nac yn fodlon felly fe benderfynais i fynd amdani a mentro ar antur newydd. Fe glywais i am y lleoliad gyda Groundwork drwy fy Nghanolfan Waith ac roeddwn i wedi cynhyrfu’n lân oherwydd roeddwn i’n gwybod y byddwn i’n gallu symud ymlaen a gwella fy sgiliau.

Mae’r cyfle yma wedi bod yn un o’r swyddi mwyaf buddiol a llawn boddhad i mi ei chael. Roeddwn i’n gallu gwella fy sgiliau rhyngbersonol a sgiliau eraill hefyd, fe wnes i gwrdd â phobl anhygoel a helpu pobl eraill. Rydw i’n teimlo fy mod i wedi cyflawni llawer yn ystod y flwyddyn fwlch yma er fy mod i’n amheus iawn am beth oeddwn i’n mynd i’w wneud yn ystod fy amser i ffwrdd.

Ar ôl gorffen fy lleoliad roeddwn i’n hapus i ychwanegu’r swydd yma at fy CV gan fy mod i’n gwybod y byddai’n helpu i agor mwy o ddrysau mewn gyrfa wahanol. Ar yr un pryd roeddwn i’n drist oherwydd fe wnes i fwynhau fy amser gyda Groundwork yn fawr iawn ac roedd gen i rywbeth i edrych ymlaen ato bob wythnos yn ystod y cyfnod clo. Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael cefnogaeth i ddod o hyd i swydd ar ôl i’r lleoliad ddod i ben pan ddaeth cyfle arall gyda Groundwork ac fe gefais i gynnig swydd dros dro yn yr adran Adnoddau Dynol gan fy mod i’n mynd yn ôl i’r brifysgol ym mis Medi eleni.

Rydw i’n teimlo mor falch ohonof i fy hun am yr hyn rydw i wedi llwyddo i’w gyflawni yn ystod yr amser yma ac rydw i’n teimlo’n optimistig iawn am y dyfodol a’r cyfleoedd sydd i ddod.

Dywedodd rheolwr llinell Andres, Bitenge, “Mae gallu Andres i addasu’n gyflym i natur ein gwaith ni wedi creu argraff fawr arnaf i, roedd ei gymhelliant, ei ddibynadwyedd, ei broffesiynoldeb a’i ryngweithio â chyfranogwyr, a hefyd â chydweithwyr eraill, yn eithriadol. Mae Andres yn hyderus iawn yn ei rôl wrth gefnogi gwahanol sesiynau fel: Creu a chyfathrebu, lles, y ddolen ac weithiau gofalu am barau sgwrsio. Roedd yn bleser ei gael yma ac rydyn ni’n dymuno’n dda iddo mewn gwahanol agweddau ar ei fywyd. Dyn ifanc ag agwedd bositif ac abl”.

Yn blentyn roeddwn i’n swil iawn a bob amser yn dawel. Ar ryw adeg yn ystod fy arddegau, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n ddiflas yn ystod fy mlynyddoedd fel oedolyn oherwydd doeddwn i ddim yn hoffi cymdeithasu ac roedd rhaid i mi addasu a newid hynny. Dydw i ddim wedi meddwl erioed y byddwn i’n gallu newid gyrfaoedd gan fy mod i bob amser yn meddwl amdanaf i fy hun fel person mewnblyg ac yn methu mentro tu hwnt i beth oedd yn gyfforddus i mi. Nawr rydw i’n gwbl ymwybodol o fy mhotensial a bod y cyfleoedd yn ddiderfyn. Mae cymaint o gyfleoedd ar gael i mi ac mae’n ymwneud â mynd amdani a chredu y gallwch chi gyflawni pethau gwell.